Европейската комисия одобри първата голяма инфраструктурна програма за България за периода 2021-2027 г. - Програмата "Транспортна свързаност".

Еворпейският съюз отпуска 1.61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през този програмен период, обявиха от представителството на ЕК в България.

Предвидените инвестиции ще насърчат използването на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътната, железопътната и морската инфраструктура и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда. Една от основните задачи, определени в програмата, е навременното завършване на TEN-T мрежата и цифровата трансформация.

Сред другите приоритети са:

  • Привличане на пътници и товари към железопътния транспорт чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура;
  • Премахване на наличните "тесни места" по пътната инфраструктура;
  • Разработване на интелигентни транспортни системи и прилагане на новаторски решения за стабилна, интелигентна, сигурна и интермодална TEN-T мрежа в съответствие с целите на националната транспортна политика и препоръките на европейския семестър.

Най-важните планирани инвестиции са:

  • Изграждане и модернизация на железопътни участъци по коридора Ориент/Източно Средиземноморие, включително железопътна връзка между Република България и Република Северна Македония, както и модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир;
  • Изграждане на пътен участък по протежение на коридора Ориент/Източно Средиземноморие и подобряване на свързаността между Рейнско-Дунавския коридор и Ориент/Източно-Средиземноморския коридор в посока Север-Юг, включително изграждането на магистрала Русе - Велико Търново;
  • Изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по основните направления на националната пътна мрежа;
  • Развитие и разширяване на вътрешно водни пътища и морските пристанища за обществен транспорт за извършване на мултимодални операции, модернизиране и развитие на терминали и пристанищни съоръжения за комбиниран транспорт.

Проектите, съфинансирани от ЕС по Програмата "Транспортна свързаност", ще допринесат и за постигането на целите на Стратегията на ЕС за региона на река Дунав.