Данните на Евростат, поместени на интернет страницата на европейската статистическа служба, показват, че цените на електроенергията за домакинствата са намалели в 13 държави от ЕС и са се повишили в останалите през втората половина на 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година. За небитовите потребители цените през втората половина на 2023 г. са намалели в 17 страни, което води до -4,6% спад в ЕС.

Намаляването на цените е резултат от динамиката на пазара, но е частично компенсирано от намаляване или премахване на мерките за облекчаване на потребителите на национално ниво.

В национална валута най-голям ръст в цените за домакинствата (+86%) е отчетен в Нидерландия. Големи са повишенията в национална валута и в Чехия (+83%), Полша (+35%) и Германия (+20%).

Обратно, най-големи са пониженията на цените в национална валута в Дания (-39%), Испания (-30%) и Швеция (-20%).

Изразени в евро, средните цени на електроенергията за домакинствата през втората половина на 2023 г. са били най-ниски в Унгария (11,3 евро за 100 kWh), България (11,9 евро) и Малта (12,8 евро), а най-високи - в Германия (40,2 евро), Ирландия (37,9 евро) и Белгия (37,8 евро).

Цени на електроенергия за бита по страни в ЕС за второто полугодие на 2023 г.

Източник: Евростат

В изображението Стандартът на покупателната способност (Purchasing power standard - PPS), е изкуствена валутна единица. Теоретично един PPS може да закупи същото количество стоки и услуги във всяка страна, както обяснява Европейската комисия - в случая е за 100kWh.

С други данни Евростат отбелязва, че цените на газа за битови потребители са намалели през втората половина на 2023 г. в резултат най-вече на по-ниските разходи за енергия и в по-малка степен на данъците, които постепенно се връщат към предкризисните нива след намаленията през 2022 г. За небитовите потребители понижението на цените на газа бяха по-очевидни през втората половина на 2023 г.

Между второто полугодие на 2022 г. и същия период на 2023 г. цените на газа (в национални валути) са се увеличили най-много в Литва (+68%) и са намалели най-много в Дания (-39%). За битовите потребители 12 държави отчитат повишения, докато останалите 12, използващи газ, отчитат намаление на цените. В промишления сектор всички държави с изключение на три отчетоха спадове, което показва ясна низходяща тенденция на цените на природния газ.

След Дания е Полша (+32%), Словакия и Германия (и двете +22%) с най-висок скок на цените, докато Гърция (-42%), Дания (-41%) и България (-40%) имат най-голям спад.

Цени на газа за битови потребители, второ полугодие на 2023 г., (PPS за 100kWh)

Източник: Eurostat

Изразени в евро, средните цени на газа за домакинствата през първата половина на 2023 г. са били най-ниски в Унгария (3,3 евро за 100 kWh), Хърватия (4,6 евро) и Румъния (5,6 евро) и най-високи в Швеция (20,7 евро), Ирландия (16,4 евро). и Холандия (24,8 евро).