На 16 юли 2020 г на свое заседание Комисията за финансов надзор определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29.06.2018 г. до 30.06.2020 г. Минимална доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за този период е в размер на -2,57%, а минималната доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове възлиза на -2,50%.

Пет компании регистрират положителна доходност за посочения период, а четири са с отрицателна. "Топлина" приключва периода с най-висока положителна доходност сред универсалните пенсионни фондове. За периода 29.06.2018 г. до 30.06.2020 г. пенсионният фонд е постигнал положителна доходност от 2.32%. Останалите УПФ, които са постигнали положителна доходност за посочения 24-месечен период са, съответно УПФ "Съгласие" с 2.00%, УПФ "ЦКБ-Сила" с 1.64%, УПФ "ДСК-Родина" с 0.77% и "УПФ - Бъдеще" с 0.69% Четирите компании, които регистрират отрицателна доходност за посочения период, са УПФ "Доверие" с -0.09%, "Eн Ен УПФ" с - 0.35%, "ЗУПФ Алианц България" с - 0.58% и УПФ "ПОИ" с -1.18%.

За професионалните фондове Регулаторът определи минимална доходност от - 2,50%. При тях четири компании отчитат положителна доходност и пет компании - отрицателна. За 24-месечния период с положителна доходност завършват, съответно ППФ "ЦКБ-Сила" с 2.37%, ППФ "Топлина" с 1.64%, ППФ "Съгласие" с 1.56% и ППФ "ДСК-Родина" с 0.82%. Останалите ППФ приключват годината с отрицателна доходност, съответно "Ен Ен ППФ" с -0.23%, ППФ "Доверие" с - 0.38%, "ППФ - Бъдеще" с -0.47%, "ЗППФ Алианц България" с -0.73% и ППФ "ПОИ"* с -0.81%

На сайта на КФН, в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар" може да намерите данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност.