Основен приоритет на банковия надзор е участието в процеса по ефективното присъединяване към Единния надзорен механизъм (ЕНМ), коментира подуправителят на Българската народна банка и ръководител на управление "Банков надзор" Радослав Миленков, цитиран от Инвестор.

В най-новия бюлетин на Асоциацията на банките в България той определи как ще бъде постигната тази цел. Миленков съобщава, че работата по синхронизиране на надзорните процеси между Европейската централна банка и БНБ е в напреднал стадий. Той напомни за приетите в края на миналата година от Народното събрание законодателни промени, с които се разширяват инструментите на макропруденциалния надзор.

"Предстои преглед и евентуална промяна на приложимата местна регулаторна рамка - наредби, указания, с цел да се постигне съответствие с вътрешните технически регламенти на ЕЦБ и отразяване на дискреционната политика на ЕЦБ в ключови сфери от пруденциалния надзор и управлението на риска", посочва подуправителят.

При синхронизирането на надзорните практики на БНБ с тези на Европейската централна банка трябва да се променят вътрешните правила и процеси на информационните потоци между двете институции. Акцентът ще е сътрудничество с ЕЦБ в рамките на надзорните колежи и съвместните надзорни екипи; надзорната стратегия, при която фокусът ще е върху значими и по-малко значими банки; събиране на надзорни и статистически данни, които ще осигурят по-добра надзорна отчетност.

Като приоритет в работата на "Банков надзор" Миленков определя прегледа на качеството на активите и стрес теста на шестте банки, който се извършва по методология и заложени макроикономически сценарии за целите на стрес теста от ЕЦБ. "Повечето допускания и параметри се определят от централния комитет по управление на проекта в Европейската централна банка в комуникация с БНБ и ЕНМ, като са съобразени с препоръките на Европейския съвет за системен риск", уточни Миленков.

Ръководителят на управление "Банков надзор" уверява, че проверките в банките се извършват с дистанционен контрол и инспекции на място.

"Целта на надзорния преглед и оценка е да засили връзката между оценките за динамиката на рисковете в системата, рисковия профил на банката, собствения ѝ капитал, ликвидните ѝ активи и системите за управление на риска и изградената вътрешна контролна среда, обяснява Радослав Миленков. "На тази база формираме обща оценка за жизнеспособността на всяка кредитна институция на индивидуална основа", допълва той.

В политиката на "Банков надзор" е да наблюдава и да взема мерки за поддържане на капиталови буфери във възходящата фаза на икономическия цикъл. Целта е запазване на стабилността на банковата система, включително и чрез предотвратяване или намаляване на системните рискове, резултат от дейността на банките, както и на идентифицирането и ограничаването на появата на макроикономически фактори, застрашаващи стабилността на банковата система" заявява подуправителят на БНБ.