Мая Станчева, член на Управителния съвет на "Инвестбанк" АД, бе избрана за изпълнителен директор на банката. Другите представители в управата на банката са Здравка Русева - председател на УС и изпълнителен директор, Весела Колева-Джиджева  - член на УС и изпълнителен директор, Людмила Василева - член на УС.

Мая Станчева се присъединява към екипа на "Инвестбанк" АД през февруари 2020 г., оглавявайки дирекция "Продажби и координация на клонова мрежа". От юли с.г. е и член на УС на банката. Професионалното си развитие стартира като банков счетоводител, като впоследствие натрупва опит в продажбите на всички видове банкови продукти, корпоративното банкиране и бизнес развитието. Заемала е длъжността регионален директор за София в "Експресбанк" АД, а преди това - регионален мениджър за регион София-Изток в "Юробанк България" АД (Пощенска банка), акаунт мениджър в дирекция "Корпоративно банкиране" както и началник отдел "Обслужване на клиенти" в централата на банка HVB Bank Biochim.

Мая Станчева е магистър по Счетоводство и контрол от Икономически университет - Варна. Допълнителната си квалификация по Мениджърски умения получава в Harvard Business Publishing. Владее английски и руски език на експертно ниво.