КЗК образува производство за установяване на евентуално наличие на картелно споразумение, насочено към манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет производство и доставка на служебно облекло и обувки, съобщава на страницата си Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

В съобщението се казва, че в изпълнение на един от основните си приоритети през 2022 г. - борбата срещу манипулирането на обществените поръчки, КЗК образува производство за установяване на евентуално извършено нарушение от страна на "Техномат Меркурий" ЕООД, "Кавалер Юнион 2001" ЕООД, "Аполо" ООД, "Кристън" ЕООД, "Лортън" ЕООД, Кооперация "Трудово-производителна кооперация на инвалиди "Здравоход" и "Краси Стил 8" ЕООД, изразяващо се в забранено споразумение с цел манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки.

КЗК отбелязва, че производството е образувано след сигнал на Министерството на отбраната, в който се съдържат съмнения за антиконкурентно поведение на участници в проведена обществена поръчка за доставка на обувки. Възложителят е констатирал, че при двама от участниците в процедурата резултатите от изпитванията на моделите са с близки стойности, осъществени са в едни и същи органи за оценяване на съответствието, по едно и също време, а представените мостри в процедурата са напълно идентични, се пояснява в съобщението. 

Уточнява се, че при събиране на информация относно ценовото и неценовото поведение на посочените в сигнала лица, КЗК е установила сходно поведение от страна на други стопански субекти при участието им в обществени поръчки с предмет "доставка на обувки" и "доставка на работно облекло". 

В хода на предварителното проучване КЗК е установила "сходен модел на поведение - завишено ценообразуване при поредица от обществени поръчки, представяне на сходни документи и сходни ценови предложения". Установените обстоятелства в своята съвкупност пораждат основателно съмнение за наличие на забранено споразумение между проучваните предприятия с цел манипулиране на процедури за обществени поръчки, което е достатъчно основание за образуване на производство пред Комисия за защита на конкуренцията за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК, се отбелязва в съобщението.