От 20 май 2019 г. в целия ЕС влиза в сила новата система за наблюдение и проследяване на цигари и тютюн за пушене. Всяка потребителска опаковка на цигари и тютюн за пушене, произведена след 20 май 2019 г. ще бъде маркирана с уникален код.

Системата изисква всички търговци на едро и на дребно да се регистрират, за да получат свои кодове за търговското си дружество, за всеки свой магазин и/или склад.

Съгласно чл.35ф от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия издател на уникални идентификатори е Печатница на БНБ АД.

Регистрацията на търговците ще се извършва само по електронен път от 15.04.2019 г. на адрес: www.bgtpd.com

Всеки търговец трябва да подаде онлайн заявление на адрес: www.bgtpd.com, за да получи по един идентификационен код за икономически оператор и за обект(и), който (които) той управлява. Системата за регистрация ще бъде достъпна от 15.04.2019 г.!

Например, ако дружеството Х има два магазина (обекта), е необходимо той да заяви три идентификационни кода:

Код "1" за самото търговско дружество Х (код за икономически оператор като търговец)

Код "2" за магазин (код за обект 1, който търговецът управлява)

Код "3" за магазин (код за обект 2, който търговецът управлява)

За да се регистрира в системата и да получи кодовете си всеки търговец е необходимо задължително да притежава:

  • Валидно разрешително за търговия с тютюневи изделия, регистрирано в публичния Регистър, поддържан от Агенция "Митници";
  • Валиден квалифициран електронен подпис по Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, издаден на юридическото лице-заявител, което може да е търговецът или упълномощено от него лице (в случай, че търговецът не притежава електронен подпис);
  • Валиден и-мейл адрес, на който ще бъде изпратено потвърждение от Печатницата на БНБ за успешна регистрация в системата, както и самите кодове;
  • Телефон за връзка

Подробни указания за регистрацията и получаването на кодовете в най-кратък срок ще бъдат публикувани на сайта на Печатницата на БНБ www.bnbprint.com, на посочения по-горе адрес на системата за регистрация: www.bgtpd.com, както и на сайта на Агенция Митници www.customs.bg

Българска асоциация на тютюневата индустрия отправя покана към всички търговци на дребно на тютюневи изделия да се регистрират максимално бързо с цел безпрепятствено преминаване към прилагане на новите изисквания на системата за проследяване от 20 май 2019 г.