Националния статистически институт отчете ръст в промишлеността от 16,9 на сто и спад от 2,4% на строителството през април на годишна база.

Динамиката в промишлеността през април

По предварителни данни през април 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0,4 на сто в сравнение с март 2022 година, съобщи Националният статистически институт. През април 2022 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 16,9 на сто спрямо съответния месец на 2021 година.

През април 2022 г. спад спрямо предходния месец е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 19,9 на сто, и добивната промишленост - с 16,3 на сто, а повишение при преработващата промишленост - с 3,3 на сто.

Съществен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 45,4 на сто, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 14 на сто, производството на тютюневи изделия - с 11 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10,4 на сто.

По-значително намаление е регистрирано при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 12,3 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 11,5 на сто, производството на химични продукти - с 10,5 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 19,8 на сто, преработващата промишленост - със 17,8 на сто, и при добивната промишленост - със 7 на сто.

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 57,2 на сто, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 43,1 на сто, производството на напитки - с 42,3 на сто, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 41,9 на сто.

Намаление е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили - с 3,5 на сто, производството на основни метали - с 2,5 на сто, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1,9 на сто, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 0,6 на сто.

Спад в строителството на жилища

По предварителни данни на Националния статистически институт през април индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,6 на сто под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват намаление от 2,4 на сто на строителната продукция през април 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година.

През април 2022 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията както от сградното строителство, така и от гражданското/инженерното строителство намалява, съответно с 0,9 и 0,3 на сто.

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през април 2022 г. се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство с регистрирано намаление от 4,1 на сто, а при сградното строителство - с 1 на сто.