Европейската комисия представи план за действие за развитие на биологичното производство. Целта е - стимулиране на производството и потреблението на биологични продукти, достигане до 2030 г. на дял на биологичното земеделие в размер на 25 % от земеделската земя, както и значително увеличаване на биологичната аквакултура.

Планът за действие е в съответствие с Европейския зелен пакт, както и със стратегията "От фермата до трапезата" и Стратегията за биологичното разнообразие, допълват от ЕК.

В него се предлагат 23 действия, структурирани около 3 направления - стимулиране на потреблението, увеличаване на производството и по-нататъшно подобряване на устойчивостта на сектора - с цел да се осигури балансиран растеж на сектора.

Насърчаване на потреблението

Нарастващото потребление на биологични продукти ще бъде от решаващо значение, за да се окуражат земеделските стопани да осъществят преход към биологично земеделие и по този начин да повишат своята рентабилност и адаптивност, смятаят от ЕК. За целта в плана за действие се предлагат няколко конкретни действия, насочени към стимулиране на търсенето, запазване на доверието на потребителите и поставяне на биологичните храни в полезрението на гражданите. Сред тях са: предоставяне на информация и осъществяване на комуникация по въпросите на биологичното производство, насърчаване на потреблението на биологични продукти, стимулиране на по-широкото използване на биологични продукти в обществените столове чрез обществени поръчки и засилено предлагане на биологични продукти в рамките на схемата на ЕС за храни в училищата. Действията също така са насочени например към предотвратяване на измамите, повишаване на доверието на потребителите и подобряване на проследимостта на биологичните продукти. Частният сектор също може да играе важна роля, например като предоставя на служителите "биочекове", които те да могат да използват за закупуване на биологични храни.

Увеличаване на производството

Понастоящем около 8,5 % от земеделската площ в ЕС се използва за биологично земеделие и тенденциите сочат, че при сегашния темп на растеж този дял в ЕС ще достигне 15—18 % до 2030 г. С този план за действие се предоставя инструментариумът за даване на допълнителен тласък и достигане на 25 %. Макар вниманието в плана за действие да е до голяма степен насочено към "притегателния ефект" от страна на търсенето, общата селскостопанска политика ще продължи да бъде основен инструмент за подкрепа на прехода. Към момента около 1,8 % (7,5 милиарда евро) от средствата по ОСП се използват за подпомагане на биологичното земеделие. Бъдещата ОСП ще включва екосхеми, обезпечени с бюджет в размер на 38—58 милиарда за периода 2023—2027 г., в зависимост от резултатите от преговорите по ОСП. Екосхемите може да се използват за стимулиране на биологичното земеделие.

Отвъд обхвата на ОСП сред основните инструменти са организирането на информационни мероприятия и работата в мрежа за споделяне на най-добри практики, сертифицирането по-скоро на групи земеделски стопани, отколкото на отделни стопани, научните изследвания и иновациите, използването на блокова верига и на други технологии за подобряване на проследимостта и повишаване на прозрачността на пазара, засилването на преработката на местно равнище и в малък мащаб, оказването на подкрепа за организирането на хранителната верига и подобряването на храненето на животните.

В плана за действие също така се отбелязва, че биологичното производство на аквакултурни животни продължава да е относително нов, но разполагащ със значителен потенциал за растеж сектор. С предстоящите нови насоки на ЕС относно устойчивото развитие на аквакултурата в ЕС държавите членки и заинтересованите страни ще бъдат насърчени да оказват подкрепа за увеличаване на биологичното производство в този сектор.

Подобряване на устойчивостта

На последно място, с него се цели допълнително подобряване на резултатите от биологичното земеделие от гледна точка на устойчивостта. За целта действията ще бъдат насочени към подобряване на хуманното отношение към животните, гарантиране на наличието на биологични семена, намаляване на въглеродния отпечатък на сектора и свеждане до минимум на използването на пластмаси, вода и енергия.

Комисията възнамерява също така да увеличи дела на научните изследвания и иновациите и да насочи най-малко 30 % от бюджета, предназначен за изследователски и иновационни действия в областта на земеделието, горското стопанство и селските райони, към теми, които са специфични или от значение за сектора на биологичното производство.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви: Земеделието е един от основните фактори за загубата на биологично разнообразие, а загубата на биологично разнообразие е сериозна заплаха за земеделието. Необходимо е спешно да възстановим равновесието в нашите отношения с природата. Това не е проблем, пред който са изправени само земеделските стопани; той засяга цялата хранителна верига. С този план за действие целим да стимулираме търсенето на биологично земеделие, да помогнем на потребителите да правят информиран избор и да подкрепим европейските земеделски стопани в техния преход. Колкото повече земи заделим за биологично земеделие, толкова по-добре ще защитим биологичното разнообразие в тези земи и в заобикалящите ги области.