В новия вариант на Плана за възстановяване и устойчивост най-слабите звена са биологичното разнообразие и земеделието, алармират екологичните организации. И ако в сферата на енергийните проекти има някои добри попадения, с биологичното разнообразие и земеделието нови предложения или по-добри промени не могат да се открият.

Макар целта на компонента Биологично разнообразие да бъде ефективно управление на Националната екологична мрежа и защита на природни местообитания и видове, не се виждат реално ефективни мерки за реализирането й. Биоразнообразието е част от приоритет "Зелена България", за който се отделят 34.8% от общо 12 млрд. лева за България, от които най-много са за енергийна ефективност на жилищни, административни сгради и предприятия. Планът предвижда да се актуализира стратегическата рамка в областта на биоразнообразието.

Също така Планът предвижда да се интегрира екосистемния подход и прилагане на решения, базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата "Натура 2000". За тези реформи са планирани 32.3 млн. лв. инвестиции, изцяло за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Повечето пари отиват за безсмислени картирания

"Планът включва както серия от безусловно приоритетни и много важни мерки като развитие на капацитета на органите за управление на Натура 2000 и ясно дефиниране на техните цели, така и серия от напълно безсмислени в настоящия контекст картирания на екосистемните ползи, за които ще отидат голяма част от парите", коментира Стефан Аврамов от Българска фондация "Биоразнообразие".

3e-news.net

"Картирания и проучвания на екосистемните ползи има направени за териториите извън "Натура 2000" в миналия планов период. Нищо не последва като резултат от това картиране, а освен това няма разлика в екосистемните ползи в и извън "Натура 2000", допълни Аврамов. По неговите думи, докато не бъде приложен поне един реален финансов модел от тези проучвания, няма смисъл да се инвестират пари за допълнителни картирания.

Самият План отчита, че основните рискове за биологичното разнообразие в България са свързани със загубата на местообитания в резултат на развитието на градовете и инфраструктурата, неустойчивото селско стопанство и експлоатацията на видовете от икономическо значение.

България все още не е изпълнила задълженията си за класифициране на специални консервационни зони, за определяне на специфични за зоната цели на опазване, както и за определяне на необходимите мерки за възстановяване на видове и местообитания.

В тази връзка, създаването на ефективна управленска структура за "Натура 2000" и укрепването на капацитета на администрацията и другите органи, занимаващи се с тази мрежа, остава предизвикателство.

Ключовото значение на горите и пасищата за климата

Подобряването на знанията за екосистемите и екосистемните услуги в "Натура 2000" ще създаде условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие. Ще даде възможност за опазването на биоразнообразието чрез прилагане на решения, базирани на природата, които ще генерират нови работни места и поминък за местните общности. Това е особено важно като се има предвид, че горите и пасищата имат ключова роля за поглъщането на парниковите газове, на CO2. Те са обект на опазване и възстановяване в Натура 2000, като е доказана връзката с доброто им състояние за постигане на целите на декарбонизацията. Разрушаването и увреждането на тези територии би довело до освобождаване в атмосферата на въглеродните емисии.