Националният статистически институт (НСИ) публикува информация за доходите, разходите и потреблението на домакинствата през второто тримесечие на 2020 година. Според изнесената справка общият доход средно на човек от домакинство се повишава с почти 10% спрямо същия период на 2019 г. Общият разход пък намалява с 1.3%.

Как се променят доходите

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е 1698 лв. и спрямо същия период на 2019 г. се повишава с 9.7%. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57.5%), следван от доходите от пенсии (28.3%) и от самостоятелна заетост (5.9%). Спрямо второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от пенсии нараства с 0.7 процентни пункта, а доходите от работна заплата и самостоятелна заетост намаляват с по 0.3 процентни пункта.

Графика: НСИ

В номинално изражение през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

•доходът от работна заплата се увеличава от 894 на 976 лв. (с 9.2%);

•доходите от пенсии нарастват от 427 на 481 лв. (с 12.5%).

•доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 95 на 100 лв. (с 4.5%).

•доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 46 на 52 лв. (с 12.7%).

През второто тримесечие на 2020 г. относителният дял на паричния доходна домакинствата в общия доход е 99.3%, а делът на дохода от натура - 0.7%.

Какви са разходите на домакинствата

Общият разходна лице от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е 1384 лв. и намалява с 1.3% спрямо същото тримесечие на 2019 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за:

  • храна и безалкохолни напитки (32.7%),
  • жилище (17.3%),
  • данъци и социални осигуровки (15.1%) и
  • транспорт и съобщения (10.9%).

Спрямо второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличава с 1.3 процентни пункта, разходите за жилище - с 1.8 процентни пункта, а разходите за данъци и социални осигуровки - с 0.9 процентни пункта.

Графика: НСИ

Намалява относителният дял на разходите за: здравеопазване - с 1.0 процентен пункт; облекло и обувки - с 0.8 процентни пункта; транспорт и съобщения - с 0.8 процентни пункта, и свободно време, културен отдих и образование - с 1.7 процентни пункта.

Измерени в абсолютна стойност през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. видовете разходи средно на човек от домакинство се променят по следния начин:

• за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 440 на 452 лв. (с 2.9%).

• за алкохолни напитки и цигари нарастват от 61 на 65 лв. (с 6.5%).

• за облекло и обувки намаляват от 43 на 31 лв. (с 27.5%).

• за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 217 на 240 лв. (с 10.2%).

• за здравеопазване намаляват от 96 на 81 лв. (с 15.9%).

• за транспорт и съобщения намаляват от 165 на 152 лв. (със 7.7%).

• за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 57 на 32 лв. (с 43.9%).

• за данъци и социални осигуровки се увеличават от 200 на 210 лв. (с 5.0%).

Какви храни купуваме

През второто тримесечие на 2020 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2019г., както следва:

• увеличава се потреблението на повечето хранителни продукти, като по-съществено нараства консумацията на месо - от 8.9 на 9.2 кг, плодове - от 8.5 на 9.4 кг, зеленчуци - от 18.0 на 18.6 кг, прясно мляко -от 4.2 на 4.4 л, и яйца -от 40 на 42 броя;

• намалява потреблението на: хляб и тестени изделия - от 20.4 на 19.4 кг, и сирене - от 3.0 на 2.9 килограма;

• без промяна остава потреблението на кисело мляко, зрял фасул и захар.

Графика: НСИ

НСИ обяснява и по-важните понятия, които използва в анализа.

Доходите на домакинствата в пари и натура включват доходите на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярни или еднократни трансфери от други домакинства и продажби на имущество.

Разходите на домакинствата включват разходите за храна, напитки, тютюневи изделия, жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане), транспорт, съобщения, здравеопазване, данъци, социални осигуровки и други.

Потреблението средно на лице от домакинство представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене.

Обикновено домакинство образуват две или повече лица, които живеят в едно жилище или в част от жилище, хранят се заедно и имат общ бюджет, независимо от това дали имат роднински връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее самостоятелно, храни се отделно и има свой отделен бюджет.