Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе Кръгла маса за обсъждане на промени в Правилата за търговия на едро на електрическа енергия. В срещата взеха участие представители на всички заинтересовани страни - организации на индустриалните потребители, на търговците и производителите на електрическа енергия и Българската независима енергийна борса (БНЕБ), съобщиха от КЕВР.

Основната цел на срещата бе да се осигури възможност всички участници да изложат свои идеи по какъв начин да се създадат условия, касаещи функционирането на пазара на електроенергия. Дискутирани бяха редица конкретни предложения, които да доведат до по-голяма предвидимост и стабилност на борсовите цени и елиминиране на постиганите пикови стойности.

"За нас като регулатор и за вас като участници на пазара най-съществено значение има осигуряването на стабилни и предвидими цени на електроенергията за всички. Затова от ключово значение е да бъдат въведени правила, които ще позволят пазарът да работи успешно, както в условия на възникнали кризи, така и при нормални условия", подчерта председателят на КЕВР Станислав Тодоров.

Според индустриалните консуматори и останалите участници е необходимо да се промени сегашната структура, при която 80 на сто от енергията се търгува на пазар "ден напред", а само 20 на сто - по дългосрочни договори. Toва съотношение трябва да се промени, като се въведат дългосрочни продукти за срок от 1 година, а други за 6 месеца. Това предложение беше подкрепено от страна на търговците от групите на ЕВН и Енерго Про, които посочиха, че промените в тази насока не трябва създават дискриминация за отделните участници.

От АЕЦ считат, че е необходимо затягане на правилата за борсова търговия по отношение на допускането на участници, като възможен вариант е въвеждане на изисквания за предоставяне на банкови гаранции. Според тях важно значение има създаването на гаранции за спазване на сключените договори и въвеждане на мерки за ограничаване на препродажбата на електроенергия, създаваща условия за спекулации.