Печалбата на банковата система за януари е 52 млн. лв., с 25 млн. лв. по-малко от реализираната за същия месец на 2019 г., съобщава БНБ.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на януари възлиза на 14.4 млрд. лв. и се увеличава с 43 млн. лв. (0.3 на сто) спрямо предходния месец .

През януари активите на банковата система намаляват със 108 млн. лв. (0.1 на сто) до 114.1 млрд. лв.

В края на януари ликвидният буфер на банковата система е 29.0 млрд. лв., а нетните изходящи потоци са 11.2 млрд. лв. Отношението на ликвидно покритие е слабо понижено от 269.9 на сто в края на декември 2019 г. до 259.8 на сто в края на отчетния месец (при минимално задължително ниво от 100 процента).

Брутните кредити и аванси в края на януари не отчитат съществено увеличение и възлизат на 94.5 млрд. лв., с 16 млн. лв. повече спрямо края на предходния месец. Вземанията от сектор централни банки намаляват с 975 млн. лв. (7.2 на сто), а тези от кредитните институции нарастват със 705 млн. лв. (4.8 на сто).

Брутният кредитен портфейл се увеличава с 286 млн. лв. (0.4 на сто). Кредитите за нефинансовите предприятия отчитат растеж със 190 млн. лв. (0.5 на сто), а тези за домакинствата - със 147 млн. лв. (0.6 на сто). Вземанията от сектор държавно управление и други финансови предприятия намаляват съответно със 7 млн. лв. (0.7 на сто) и 45 млн. лв. (1.0 на сто).

Спрямо декември 2019 г. депозитите в банковата система намаляват с 492 млн. лв. (0.5 на сто), като най-голям спад има при депозитите на нефинансовите предприятия - със 764 млн. лв. (2.7 на сто), следван от този при другите финансови предприятия - с 506 млн. лв. (14.8 на сто). Депозитите на кредитните институции, на домакинствата и на сектор държавно управление нарастват съответно с 410 млн. лв. (7.7 на сто), с 200 млн. лв. (0.3 на сто) и със 167 млн. лв. (6.3 на сто).