Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на август намалява с 4,1% на годишна база (или с 233,5 млн. евро) до 5,4181 млрд. евро, като се запазва тенденцията външните задължения да са под 10% от БВП на нашата страна, показват данни на Националния статистически институт. Спрямо края на 2018-а година брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" се свива през август с 2,2% (със 122,8 млн. едвро).

В края на август 019 година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 34,0391 млрд. евро (57,5% от прогнозния БВП), като нараства с 883,2 млн. евро (повишение с 2,7%) спрямо края на 2018 година, когато брутният външен дълг беше в размер на 33,1559 млрд. евро. Спрямо август 2018 година обаче дългът намалява с 660,1 млн. евро (с 1,9%).

Дългосрочните задължения през август са в размер на 25,6841 млрд. евро (43,4% от БВП и 75,5% от брутния външен дълг), като се увеличават с 566,9 млн. евро (с 2,3%) спрямо края на предходната година, но намаляват с 830,8 млн. евро (спад с 3,1%) спрямо август 2018-а година.

В същото време краткосрочните задължения на България възлизат на 8,355 млрд. евро (14,1% от БВП и 24,5% от брутния външен дълг), нараствайки с 316,3 млн. евро (с 3,9%) спрямо края на 2018 година и със 170,7 млн. евро (с 2,1%)спрямо август 2018 година.

През август външните задължения на банките в нашата страна възлизат на 4,5613 млрд. евро (7,7% от БВП), като се понижават 41,6 млн. евро (с 0,9%) спрямо края на 2018-а година и с 66,5 млн. евро спрямо миналия август.

През първите осем месеца на настоящата година са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг за 3,2324 млрд. евро (5,5% от БВП) спрямо плащания за 3,7092 млрд. евро (6,6% от БВП) през януари - август 2018-а година, отчита БНБ.

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на август е отрицателен и в размер на 2,4525 млрд. евро, като намалява с 414,1 млн. евро спрямо края на предходната година. Това понижение на нетния външен дълг се дължи на по-голямо увеличение на брутните външни активи (със 1,2973 млрд. евро, или с 3,7%) в сравнение с нарастване на брутния външен дълг (с 883,2 млн. евро, или с 2,7%).

Трябва да се има предвид, че брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор зад граница. Спрямо август 2018-а година нетният външен брутен дълг намалява с 2,4623 млрд. евро.