Спешни краткосрочни и дългосрочни действия са необходими за справяне с глобалната криза в областта на продоволствената сигурност, заявяват ръководителите на водещи световни организации в съвместен призив, предаде БТА.

Към юни 2022 г. броят на хората, които изпитват остра продоволствена несигурност и чиито достъп до храна в краткосрочен план е ограничен до степен, че животът и поминъкът им са изложени на риск, се е увеличил до 345 млн. души в 82 държави по данни на Световната продоволствена програма (СПП). Още по-тревожно е, че около 25 държави са реагирали на по-високите цени на храните, като са приели ограничения за износ, засягащи над 8 процента от световната търговия с храни, алармират генералният директор на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) Ку Донгю, управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, президентът на Групата на Световната банка (ГСБ) Дейвид Малпас, изпълнителният директор на Световната продоволствена програма (СПП) Дейвид Бийзли и генералният директор на Световната търговска организация (СТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

Освен това реакцията на възникналите проблеми с хранителните доставки се усложнява от удвояването на цените на торовете през последните дванадесет месеца, което отразява рекордно високите разходи за суровини като природен газ. Намаляването на цените изисква освобождаване на световните запаси, които през последното десетилетие нарастват постоянно. Всичко това се случва в момент, когато фискалните възможности за действие на правителствата вече са силно ограничени вследствие на пандемията от КОВИД-19. Освен в краткосрочен план, изменението на климата оказва структурно влияние и върху производителността на селското стопанство в редица страни. припомнят те.

ФАО, МВФ, СБ, СПП и СТО призовават за спешни действия в четири области: предоставяне на незабавна подкрепа на уязвимите лица, улесняване на търговията и международните доставки на храни, стимулиране на производството и инвестиране в устойчиво на изменението на климата селско стопанство.

Приоритет е бързото укрепване на мрежите за сигурност в полза на уязвимите домакинства на национално равнище и осигуряването на достатъчно ресурси за обслужване на най-нуждаещите се, подчертават ръководителите на организациите. Според тях ако не са добре насочени, енергийните и хранителните субсидии са скъпи и неефективни. Те следва да бъдат заменени с парични трансфери, които да достигат само до най-уязвимите. С течение на времето ефективните системи за социална закрила могат да бъдат разширени, за да обхванат повече хора. Най-добрите системи включват ясна целева ориентация и ефективни системи за включване, предоставяне и плащане, често с помощта на технологии, се подчертава в изявлението.

В краткосрочен план освобождаването на запаси - по целесъобразност и в съответствие с правилата на СТО - и намирането на дипломатическо решение за евакуиране на блокираните в момента в Украйна зърнени храни и торове ще спомогне за решаване на проблема с наличността и достъпността на хранителните доставки. Премахването на ограниченията за износ и приемането на по-гъвкави процедури за инспекции и лицензиране помагат да се сведат до минимум прекъсванията на доставките и да се понижат цените. От решаващо значение ще бъде повишаването на прозрачността чрез нотификации до СТО и подобряването на мониторинга на търговските мерки, препоръчват лидерите.

Необходимо е да се предприемат действия за насърчаване на земеделските стопани и рибарите да увеличат устойчивото производство на храни както в развиващите се, така и в развитите страни, и да подобрят веригите за доставки, които ги свързват с осемте милиарда потребители в света. За целта са необходими достъпни торове, семена и други суровини чрез частния сектор като основен участник на тези пазари, посочват организациите.

В по-далечна перспектива подпомагането на устойчиви инвестиции в селскостопанския капацитет и предоставянето на подкрепа за адаптиране, дребните стопанства, и съобразените с климата хранителни системи и технологиите са от съществено значение за развитието на устойчиво и съобразено с климата селско стопанство, което е в състояние да осигури стабилно производство през следващите години, се отбелязва в позицията.

Организациите призовават държавите от международната общност да укрепят своите социални мрежи, да улеснят търговията, да стимулират производството и да инвестират в устойчиво земеделие. Специфичните за всяка страна нужди следва да бъдат идентифицирани и определени чрез съобразен с потребностите на всяка страна процес, който да мобилизира инвестиции от многостранните банки за развитие, за да се свържат краткосрочните, средносрочните и дългосрочните възможности. От своя страна ФАО, МВФ, СБ, СПП и СТО се ангажират да работят съвместно в подкрепа на този процес чрез Глобалния алианс за продоволствена сигурност, свикан съвместно от председателството на Г-7 и Световната банка.