Цената на природния газ от 1 ноември 2020 г. е в размер на 28,21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

За предходния месец, октомври 2020 г., утвърдената от регулатора цена на природния газ беше в размер на 24.72 лв./MWh.

Независимо от увеличението на цената на природния газ, цените на топлинната енергия и на електрическата енергия остават непроменени, посочват от КЕВР.

Преди да утвърди новата месечна цена на природния газа регулаторът разгледа на закрито заседание днес подаденото от "Булгаргаз" ЕАД предложение. Окончателното ценово решение бе прието и в съответствие с променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", отбелязват от КЕВР.

В предложената на 1 ноември 2020 г. от "Булгаргаз" ЕАД актуализирана цена на природния газ е отразена постъпилата отчетна информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за октомври 2020 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период, се казва в съобщението ма регулатора.

В утвърдената цена на природния газ от 28,21 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации, пояснява КЕВР.