Поради наличието на достатъчно производствени мощности до 2027 г. не се очакват затруднения в електроснабдяването на страната при нормални метеорологични условия и при нормална аварийност. Прогнозите са, че в страната ще има остатъчна разполагаемост за производство от 10 900 000 мегаватчаса /MWh/ до 12 100 000 MWh годишно или около 22 процента от разполагаемите мощности. Основната причина е повишаващото се производство от възобновяеми източници. Това се посочва в План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2018-2027 г. на "Електроенергиен системен оператор" /ЕСО/ ЕАД, който бе разгледан на днешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

ЕСО ЕАД съобщава в доклада, че потреблението на електрическа енергия от отделните предприятия е показал, че общото намаление на потреблението в индустрията е достигнало до 30 на сто за някои месеци. Относително по-малко е намалението на потреблението на електрическа енергия в домакинствата, селското стопанство и транспорта.

В плана са приети два основни сценария за развитие на потреблението на електрическа енергия - максимален и минимален. При максималния сценарий за брутното потребление на електрическа енергия без помпи се предвижда увеличаване на електропотреблението от 2018 г. с умерени темпове. В този сценарий е заложено забавяне в прилагането на мерки за енергийна ефективност. Към 2027 г. се очаква брутното потребление да достигне 40 510 000 МWh. При минималния сценарий е предвидено задържане на нивото на електропотреблението без помпи за целия период, поради по-интензивно прилагане на мерки за енергийна ефективност. Към 2027 г. се очаква брутното потребление на електрическа енергия да достигне 37 960 000 МWh.

Годишните прогнозни стойности на всички разходи за изграждане, разширяване,

реконструкция и модернизация на обектите от електропреносната мрежа и на системите за защита и управление на електроенергийната система за периода на десетгодишния план за периода 2018-2027 г. са в размер на 1 291 773 000 лв., от които 148 932 000 лв. или 11,53 на сто са привлечени европейски средства, основно за съфинансиране на проектите от общоевропейско значение, изчисляват от ЕСО в доклада.

КЕВР ще приеме десетгодишния план на закрито заседание на 31 октомври от 10.00 часа.