Сред основните проблеми пред сектор "Енергетика" е влиянието на централите, работещи на въглища, върху околната среда. Директорът на "Топлофикация Перник" като едно от значимите предприятия със структуроопределящо значение за българската енергетика разказва за конкретните мерки за ограничаване на вредните въздействия и средствата за постигане на висока енергийна ефективност. Ясен Кацаров обясни спецификите на дейността, актуалните проекти и технологичните новости при тях.

"Топлофикация Перник" инвестира в нови стратегически проекти и технологии за екологично производство на енергия. Още през 2006 г. започва реконструкцията на 5-ти котел, която струва €6 500 000. Тя е финансирана от Европейския съюз и трябва да приведе съоръжението в съответствие с екологичните изисквания. През 2021 година Топлофикация Перник ще въведе в експлоатация 3 нови ко-генератора, работещи на природен газ. Тяхната обща мощност е 21 мегавата. "Финализирането на тази наша технологична инвестиция е с приоритетно значение за устойчивото развитие на предприятието и сериозно ще повиши производствената ефективност. Този проект ще има значим екологичен ефект", категоричен е директорът на "Топлофикация Перник" Ясен Кацаров. "С осъществяването на този проект ще допринесем за справянето с едно от глобалните предизвикателства днес - замърсяването на въздуха. С преминаването на природен газ през летните месеци ще произвеждаме екологична енергия и ще подпомогнем местното управление на града в битката за намаляване на замърсяването", подчертава още Ясен Кацаров.

Технологичната модернизация на "Топлофикация Перник" - инвестиция за по-качествено производство на чиста енергия

За компанията приоритетно значение има поддържането и модернизацията на съоръженията. През летните месеци от предприятието извършват всяка година планирани ремонти на мощностите, топлопреносната мрежа и абонатните станции, за да бъдат в изправност. "По този начин се намалява опасността от аварии по време на отоплителния сезон", обяснява Кацаров. "Равносметката ни показва, че всички средства, които сме влагали през годините, са осигурили по-добри условия на труд, грижа за околната среда, енергийна ефективност и развитие на човешкия капитал. Модернизацията не само осигурява висока ефективност на производството, но и са стабилна основа за значително удължаване на живота на съоръженията. Това е от съществено значение не само за компанията, но и за социално-икономическото развитие на целия регион", заявява изпълнителният директор на "Топлофикация Перник".

Ясен Кацаров посочва, че корпоративната социална отговорност е важен елемент от тяхната политика. "Трябва да отговорим на високите обществени очаквания към нас. "Постоянно внедряване на модерни технологии и модели на работа, позволяващи по-високо ниво на опазване на околната среда и поддържане на най-висок стандарт за безопасност на труда за нашите служители", обяснява Ясен Кацаров. По думите му дружеството оказва значима подкрепа в традиционната и дългосрочна стратегия за развитието на града. "Продължаваме и занапред да работим за развитието му, за да придобие облика на европейски град".

"Топлофикация Перник" е една от големите топлофикации в България, която произвежда електрическа и топлинна енергия и извършва пренос на топлинна енергия за нуждите на промишлеността и битовия сектор на гр. Перник. Дружеството има около 20 000 абоната на територията на града. Предприятието е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на Перник. То има важно значение за българската енергетика.

Топлофикацията е въведена в експлоатация на 17 декември 1951 г. С направеното второ разширение през 1958 г. централата се превръща в основен стълб на българската енергетика и най-голямата на Балканския полуостров за времето си. След третия етап на разширение топлофикацията достига електрическа мощност от 155 MW. През годините предприятието се превръща в ковачница на кадри за българската енергетика.

"Топлофикация Перник" е сертифицирана и работи в съответствие с трите основни международни стандарта - за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В периода 2003-2010 г. в "Топлофикация Перник" са внедрени собствено разработени технологични платформи, които автоматизират дейностите по разпределение на топлинна енергия, управление на човешките ресурси, визуализация и анализ на параметрите на съоръженията. Сред предимствата на собствените разработки са възможността за създаване на напълно приспособим софтуер спрямо нуждите, потребителите и особеностите на дружеството. Централата разполага с 3 парогенератора. Дружеството използва местно енергийно гориво.