През четвъртото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) намалява с 3.8 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година и нараства с 2.1 на сто спрямо третото тримесечие на 2020 г. според сезонни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 32,076 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 27,778 млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 80.4 на сто, което в стойностно изражение възлиза на 25,796 млрд. лева. През четвъртото тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 6,992 млрд. лв. и заема 21.8 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През четвъртото спрямо третото тримесечие на 2020 г. по сезонни данни брутната добавена стойност нараства с 1.5 на сто. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2020 г. основната причина за регистрирания икономически ръст спрямо третото тримесечие е увеличението на износа на стоки и услуги с 11.3 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година, по сезонни данни, брутната добавена стойност намалява с 3.8 на сто. Крайното потребление регистрира спад от 5.7 на сто, а бруто образуването на основен капитал намалява със 7.9 на сто през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонни данни. Износът на стоки и услуги намалява с 11.2 на сто, а вносът - с 3.9 на сто.