През януари стопанската конюнктура в нашата страна се подобри резултат на по-благоприятен бизнес климат в промишлеността, строителството и в сектора на услугите, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият показател на бизнес климата в нашата страна нарасна през януари с 1,9 пункта, компенсирайки изцяло понижението с 0,5 пункта в края на 2018-а година. Това представлява първи по-солиден подем на стопанска конюнктура в нашата страна от миналия май, когато съответният показател достигна най-висок връх от края на 2008 година.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нарасна с цели 4,1 пункта след спад с 2,7 пункта през декември. Подобрението е в резултат на по-оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия през следващите шест месеца. Анкетата на НСИ също така отчита подобрение и на прогнозите на мениджърите относно износа и производствената активност през следващите три месеца.

Основните пречки, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и с недостига на работна сила.

По отношение на продажните цени в промишлеността, някои мениджъри в сектора очакват тяхно известно увеличение, макар че преобладаващата част от анкетираните предвиждат цените на останат без промяна през следващите три месеца.

През януари 2019 година показателят "бизнес климат в строителството" се повишава с 1,2 пункта след негова стабилизация месец по-рано в резултат на по-благоприятни очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - или за 5,6 месеца спрямо 5,3 месеца през октомври 2018-а година.

През следващите шест месеца стопанските ръководители очакват и увеличение на новите строителни поръчки, което според тях ще доведе и до активизиране на дейността в краткосрочен план.

И през настоящия месец несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила остават най-сериозните пречки за дейността на строителните предприятия.

По отношение на продажните цени в строителството, очакванията на мениджърите в сектора са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" обаче се понижава през януари с 1,7 пункта след скок с 3,2 пункта месец по-рано главно в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на техните предприятия. По-резервирани са и мненията им относно обема на продажбите и на поръчките към доставчици както на вътрешния, така и на външния пазар през следващите три месеца.

Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, остава конкуренцията в бранша, следвана от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

По отношение на продажните цени в отрасъла, търговците на дребно не предвиждат промяна през следващите три месеца.

В същото време съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 1,2 пункта в резултат най-вече на подобрените очакванията на мениджърите за бизнес развитието на техните предприятия през следващите шест месеца. По-оптимистични са и прогнозите им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца.

И тук конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда остават като основни пречки, затрудняващи в най-голяма степен бизнеса в сферата на услугите, отчита НСИ.

Относно продажните цени, очакванията на по-голяма част от мениджърите в сектора на услугите са те да останат без промяна в рамките на следващите три месеца.

Като цяло проучването на НСИ продължава да отчита стабилно представяне на общия бизнес климат в страната за началото на новата година, като той продължава да се задържа трайно над неговото дългосрочно осреднено ниво.