На база на предварителни данни и оценки към края на юли 2020 г. се очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 1726,1 млн. лв. (1,5 на сто от прогнозния БВП). Това съобщава пресцентърът на Министерството на финансите.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 25 233,1 млн. лв. (56,8 на сто от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към юли 2020 г. се свиват с 1 122,0 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 375,2 млн. лева.

Забавянето в приходите е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19, посочват от финансовото министерство.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юли 2020 г. са в размер на 23 507,0 млн. лв., което е 49,1 на сто от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към юли 2019 г. бяха в размер на 22 756,3 млн. лева. Номинално нарастване спрямо същия период на предходната година се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, разходите за персонал и други.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 юли 2020 г. от централния бюджет, възлиза на 755,3 млн. лв.

*Консолидираната фискална програма (КФП) съдържа разходите на публичната власт за едногодишен период. Наред с републиканския бюджет, в консолидираната фискална програма (КФП) влизат още бюджетът на съдебната власт, бюджетите на общините, бюджетът на социалното осигуряване, НЗОК, висшите учебни заведения, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове, създадени към министерства и ведомства (вкл. европейските средства).