Две фирми са заявили желание да управляват Фонд Мецанин/Растеж /ФМР/, съобщиха от Фонда на фондовете, където днес се е състояло публично заседание, на което са били отворени окончателните оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ФМР. Той ще управлява публични средства от 75.3 млн. лв. по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Очаква се инструментът да привлече и допълнително частно финансиране от минимум 32.3 млн. лв.

"Бългериан Мецанин Партнърс" ДЗЗД и "Ривър Стикс Кепитъл" ЕАД са подали оферти.

Целта на Фонда е да подкрепя развитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие. Чрез инструмента ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за тези МСП, които са с потенциал за растеж и подобряване на дейността, които търсят възможности за навлизане на нови пазари, както и такива, които разработват нови продукти и услуги.

Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще бъде в диапазон от 4.9 млн.лв. до 13,7 млн. лв. Освен към бизнес целите, инструментът ще бъде насочен и към развитието на управленския капацитет и корпоративното управление на финансираните предприятия.

Подкрепата от ФМР ще се осъществява под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, включително под формата на мецанин финансиране, а инвестиционният период е пет години при срок на фонда от 10 години, с възможност за удължаване с до две години.

Предстои оценка на подадените окончателни оферти, класиране на участниците и избор на изпълнител.