Крайният срок за приемане на идеи и предложения по проекта на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. (Програма НИИДИТ) изтича днес. Обществените консултации са организирани от Министерския съвет.

Проектът на Програма НИИДИТ е публикуван и на Единния информационен портал и на страницата на Държавната агенция на научни изследвания и иновации. Дейностите по Програма НИИДИТ са обединени в следните приоритети:

Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема
В рамките на този приоритет Програмата ще подкрепи действия в няколко направления, чрез които ще адресира слабостите в научноизследователската и иновационна екосистема, ще подобри капацитета, представянето и връзката между отделните нейни елементи и ще повиши ефективността на тяхното взаимодействие, интеграцията им в европейското и глобално пространство за постигне на максимален ефект и резултати в полза на интелигентната икономическа трансформация

Цифрова трансформация на публичния сектор
Предвидената подкрепа по този приоритет цели да допринесе за дигиталната трансформация на публичния сектор, в чиято основа са данните, събирани и създавани в него, използването и повторното им използване от всички заинтересовани страни - бизнес, научни организации, граждани, неправителствен сектор, администрация, както и тяхната сигурност

Техническа помощ
Подкрепата в рамките на техническа помощ е за изграждане на капацитет на Управляващия орган, укрепване и развитие на капацитета за стратегическо планиране и на бенефициентите за изпълнение на действията по Програма НИИДИТ.

Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на България, като планираният принос от Европейския съюз е в размер 885 510 000 евро.