Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма* /КФП/ на касова основа към 30 юни 2020 г. е положително в размер на 1 612,7 млн. лв., съобщава Министерството на финансите. Положителното салдо се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1099,2 млн. лв. и по европейските средства в размер на 513,5 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 30 юни 2020 г. е 9.89 млрд. лв., в т.ч. 9,84 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,05 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2020 г. са в размер на 21 430,8 млн. лв. или 48,3 на сто от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват номинално с 855,1 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1274,1 млн. лв. (6,0 на сто), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 419,1 млн. лв. (36,4 на сто), сравнени с края на юни 2019 година. Приходите се забавят вследствие на негативните ефекти върху постъпленията при всички основни данъци от кризата, породена от разрастването на пандемията с COVID-19, посочват от финансовото министерство.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17 056,9 млн. лв., което представлява 48,9 на сто от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 3169,6 млн. лв. или 48,2 на сто от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 7879,9 млн. лв., което е 48,3 на сто от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 5206,5 млн. лв. или 48,9 на сто от планираните.

Приходите от акцизи възлизат на 2546,4 млн. лв. (46,7 на сто от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 104,2 млн. лв. или 55,6 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени) са в размер на 694,1 млн. лв. или 57,4 на сто изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5 313,4 млн. лв., което представлява 49,2 на сто от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 2803,7 млн. лв., което представлява 41,3 на сто от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1570,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юни 2020 г. възлизат на 19 818,1 млн. лв., което е 41,4 на сто от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към юни 2019 г. бяха в размер на 19 062,5 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), на разходите за персонал и други.

Нелихвените разходи са в размер на 18 766,1 млн. лв., което представлява 41,2 на сто от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юни 2020 г. са в размер на 17 371,3 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 1380,4 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 14,5 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 363,4 млн. лв. или 50,1 на сто от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 юни 2020 г. от централния бюджет, възлиза на 688,6 млн. лв.

*Консолидираната фискална програма (КФП) съдържа разходите на публичната власт за едногодишен период. Наред с републиканския бюджет, в консолидираната фискална програма (КФП) влизат още бюджетът на съдебната власт, бюджетите на общините, бюджетът на социалното осигуряване, НЗОК, висшите учебни заведения, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове, създадени към министерства и ведомства (вкл. европейските средства).