Правителството прие изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, съобщи пресслужбата на кабинета. Причината за промените е Законът за изменение и допълнение на Закона за хазарта, обнародван в "Държавен вестник", бр. 69 от 2020 г., чрез който са приети редица промени в регулирането на хазартната дейност.

Навсякъде в Тарифата актовете и действията на бившия хазартен регулатор, Държавната комисия по хазарта, се прехвърлят като правомощия на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Намалява се размерът на таксата по чл. 5, т. 3 за увеличаване броя на пунктовете за приемане на залози, във връзка с възможността в един пункт да се организират повече от една лицензирана хазартна игра и свързаното с това събиране на повече от една такса по тази норма за един и същи пункт. Отменят се таксите по чл. 5, т. 5, букви "г", "д" и "е" от Тарифата, свързани с подмяната или промяната в броя на игрални модули на игрален софтуер, поради установено несъответствие с разпоредбите на закона. Отменя се и таксата за разглеждане на документи по подадено искане за утвърждаване на изпитани типове и модификации на игрално оборудване, както и на игрален софтуер и всяка нова версия на софтуера на комуникационното оборудване по чл. 8, както и таксата по чл. 9 за извършване на първоначална проверка на игрално оборудване и на игрален софтуер на комуникационно оборудване, поради отпаднали основания в закона за събиране на тези такси.

Промените в Тарифата отстраняват терминологични несъответствия и непълноти, се посочва в съобщението.