Към 31 май 2023 г. печалбата на банковата система е 1.3 млрд. лв., с 564 млн. лв. (73.0%) повече спрямо реализираната за първите пет месеца на 2022 г., съобщи БНБ. 

Към 31 май активите на банковата система възлизат на 161.8 млрд. лв. и спрямо края на април нарастват с 1.9 млрд. лв. (1.2%). За динамиката на балансовите активи и пасиви през отчетния месец влияние оказват и операциите по придобиването от Юробанк България АД на търговското предприятие и дейността на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България, отбелязва БНБ.

През месец май се увеличават кредитният портфейл на банките, дълговите ценни книжа и позицията други активи. Намаляват паричните салда в централни банки и другите депозити на виждане, а паричните наличности нарастват. В структурата на балансовите активи в края на май делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, е 16.5%, този на кредитите и авансите - 64.3%, а на дълговите ценни книжа - 14.6% (при съответно, 16.8%, 64.5% и 14.7% в края на април).

Отношението на ликвидно покритие към 31 май е 251.7% (при 262.6% към 30 април). Ликвидният буфер е в размер на 45.2 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 18.0 млрд. лв. (при съответно 45.3 млрд. лв. и 17.2 млрд. лв. в края на април).

Общият размер на брутните кредити и аванси през май се увеличава с 913 млн. лв. (0.9%) до 107.4 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции намаляват със 126 млн. лв. (0.7%) до 17.1 млрд. лв. В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено нарастване с 1.1 млрд. лв. (1.2%) до 90.3 млрд. лв. Увеличават се кредитите за домакинства (с 518 млн. лв., 1.5%), за нефинансови предприятия (с 453 млн. лв., 1.0%), както и тези за други финансови предприятия (с 61 млн. лв., 0.8%) и за сектор държавно управление (с 35 млн. лв., 3.7%).

Спрямо края на април депозитите в банковата система нарастват с 1.360 млрд. лв. (1.0%) до 138.1 млрд. лв. Основен принос за това има увеличението на депозитите на кредитни институции (с 1.373 млрд. лв., 16.2%). Нарастват депозитите на нефинансови предприятия (с 396 млн. лв., 0.9%) и на домакинства (с 41 млн. лв., 0.1%), а намаление се наблюдава при депозитите на други финансови предприятия (с 335 млн. лв., 7.9%) и на сектор държавно управление (със 115 млн. лв., 2.6%).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на май възлиза на 17.9 млрд. лв. и спрямо края на април се увеличава с 244 млн. лв. (1.4%) с приноса на месечния растеж на печалбата.

Размерът на разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на май 2023 г. възлиза на 165 млн. лв. (при 199 млн. лв. към 31 май 2022 г.).

Разпределение на банките по групи към 31 май 2023 г.

Управление "Банков надзор" групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние, отбелязва БНБ.

Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им в края на всеки отчетен период.

Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора - от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.

Източник: БНБ