Министерството на финансите (МФ) пусна в обращение нова емисия 6-годишни ДЦК, деноминирана в лева, с падеж 15 май 2030 година и годишен лихвен купон от 3,25 на сто, съобщава БНБ. Това е вторият за годината аукцион на ДЦК след възобновяването на емисионната политика на 15 април 2024 година, припомня Министерството на финансите.

На проведения днес аукцион за новата емисия ДЦК бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,35 на сто.

Общият размер на подадените поръчки достигна 445,3 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,23. При провеждането на предишния аукцион преди по-малко от месец коефициентът на покритие бе 2,56 на сто.

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 93 базисни точки, при спред от 45 базисни пункта спрямо германските на предишния аукцион за пласиране на 3-годишни ДЦК.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 48 на сто, следвани от застрахователните дружества - 21 на сто, пенсионните фондове с 13 на сто, договорни и гаранционни фондове - 5 на сто, инвестиционни посредници - 3 на сто и други инвеститори - 10 на сто.

С настоящия акуцион набраните средства на местния пазар от началото на годината достигат 400 млн. лв.

Инвеститорите (юридически и физически лица) могат да купуват ДЦК на първичен пазар на провежданите от Българската народна банка аукциони чрез избран от тях първичен дилър, като подават: състезателни поръчки с предложена от тях цена (до 30 поръчки на първичен дилър) или несъстезателни поръчки (неограничен брой), които се изпълняват по постигнатата средна продажна цена на аукциона, отбелязват от МФ.

Съвкупната номинална стойност на една състезателна поръчка е най-малко 1000 лв. и е кратна на 1 лв., а на несъстезателната - най-малко 50 лв. и кратна на 1 лв.;

Списъкът на първичните дилъри на ДЦК е публикуван тук.

Изградената пазарна инфраструктура позволява лесен достъп на физически и юридически лица до пазара на държавен дълг в страната подчертават от МФ.