Правителството одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото тримесечие на 2024 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси. Това съобщи правителствената информационна служба.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към март 2024 г. е положително в размер на 0,4 млрд. лв. (0,2% от прогнозния БВП).

КФП (консолидираният бюджет) съдържа публичните разходи, като освен републиканския бюджет, в нея влизат още бюджетите на съдебната власт, общините, на ДОО, НЗОК, ВУЗ, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите по извънбюджетните сметки и фондове към министерства и ведомства, както и европейските средства.

Приходите, помощите и даренията по КФП към март 2024 г. са в размер на 15,76 млрд. лв. или 20,9% от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 1,07 млрд. лв. (7,2%) спрямо отчетените към март 2023 г. Сравнени със същия период на 2023 г. данъчните приходи нарастват номинално с 0,21 млрд. лв. (1,8%), а неданъчните постъпления намаляват с 0,12 млрд. лв. (4,9%) поради спад при постъпленията от продажба на квоти за емисии на парникови газове по бюджета на ФСЕС. Постъпленията в частта на помощите и даренията ( основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 0,97 млрд. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 12,03 млрд. лв., което представлява 20,8% от разчетените за годината и формират 76,3% от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са в размер на 2,32 млрд. лв., което представлява 22,6% от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1,41 млрд. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2024 г. възлизат на 15,35 млрд. лв., което е 18,8% от годишните разчети. През м. февруари, в изпълнение на чл. 71, ал.1 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г., от сметката за чужди средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха възстановени средства в общ размер на 1,2 млрд. лв. В хода на изпълнението на бюджета за 2024 г. по-голяма част от тези средства ще бъдат предоставяни с акт на Министерския съвет на базата на подписани споразумения с МРРБ като трансфери за общините за финансиране на Инвестиционната програма за общински проекти по реда на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост с предходната година, разходите към края на март 2024 г. са 16,55 млрд. лв. при 15,36 млрд. лв. за първите три месеца на 2023 година, В отделните разходни показатели нарастване има при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и на по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на 2023 г. Закон за държавния бюджет и други.

Размерът на фискалния резерв към 31.03.2024 г. е 11,88 млрд. лв., в т. ч. 9,98 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,9 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.