Търсенето надвиши предлагането близо седем пъти на проведения днес първи аукцион за продажба на 15-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за вътрешния пазар, деноминирани в евро.
Това е първата емисия в този матуритетен и валутен сегмент, емитирана на вътрешния пазар от 2003 година насам, съобщиха от МФ. 
Номиналната стойност на предложеното количество на аукциона за продажба на ДЦК беше 45 млн. евро. Банките подадоха рекорден брой поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и сметка на техни клиенти. За пореден път бе отчетен засилен интерес от страна на институционалните инвеститори - пенсионни фондове, застрахователни и животозастрахователни дружества. В отговор на рекордния инвеститорски интерес, Министерството на финансите взе решение да одобри по-голямо от предварително обявеното за продажба количество държавни ценни книжа - в размер на 234.1 млн. евро. Реализираният обем на емисията, както валутната и матуритетната й структура, й осигуряват бенчмарк-статут (еталон за доходността на българския дълг), твърдят от министерството.
Според директора на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари" в МФ Милена Бойкова постигнатата средно претеглена годишна доходност на аукциона от 6.45% е много благоприятна и показва минимален спред, спрямо отчетените показатели на доходността на емисията с матурите 10 години и 6 месеца, която е приоритетна за Министерство на финансите, тъй като се използва за изчисляване на дългосрочния лихвен процент за оценка степента на сближаване за 2010 г.