Делът на работещите млади хора на възраст 18-24 години, изложени на риск от бедност през 2017 година в България е бил 14.7 процента от всички работещи, информира на сайта си европейската статистическа служба "Евростат". България по този показател изостава от средните данни за ЕС, според които на риск от бедност са били изложени 11% от младите хора в Съюза.

За целия ЕС през 2017 година този показател е бил 11 процента или с 1.1 процентни пункта по-малко, отколкото през 2016 година. И докато в ЕС тенденцията е към намаляване, у нас е обратното - на нарастване.

Според данните на "Евростат", това означава, че всеки шести млад българин е работещ и изложен на риск от бедност. По този показател България е на шесто място в негативната група (над средните нива за ЕС).

Откакто България е член на ЕС, най-голям процент на застрашени от бедност младежи е била 2017 година, следват: 2016 (13.5%) и 2012 (11.3%). Над 10 на сто са още 2008 (10.7%), 2011 и 2015 (с по 10.5 на сто).

Прави впечатление обаче, че само за пет години изложените на риск от бедност работещи млади българи са се увеличи близо три пъти, като през 2013 г. те са били 6.8%, докато през 2017-та  са били 14.7%.

Последните данни НСИ за зетостта и безработицата през третото тримесечие на 2018 година показват, че коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 41.9% (47.2% за мъжете и 36.3% за жените), като се увеличава минимално спрямо предходното тримесечие.

Относително по-добро е положението при безработните от възрастовата група 15 - 29 навършени години, които са 8.2% или с 1.7 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) е 8.8%, а при жените - 7.2%, като за посочения период намалява съответно с 1.5 и 2.2 процентни пункта.

Според проучване на "Евростат" от октомври 2018 година по повод Международния ден за изкореняване на бедността, който се провежда всяка година на 17 октомври, България е страната в ЕС с най-висок процент от население, което живее в риск от бедност и социално изключване през 2017 година. При среден показател за ЕС от 22.5 на сто, за нашата страна е 39 на сто.

Въпреки тези негативни данни, за 10 години България е регистрирала и спад от 6% за хората, които живеят в риск от бедност - през 2008 г. те са били 45 на сто или с 6 на сто по-малко. В номинално изражение, хората у нас, които са живеели в риск от бедност и социално изключване са били 2 млн. и 767 хиляди през 2017 година, при 3 млн. и 421 хиляди през 2008 г. или спад с около 650 000 души за 10-годишен период.

Статистиката на "Евростат" показва още, че за 10 години разполагаемият доход на българите се увеличава - през 2008 г. годишният среден разполагаем доход на едно лице след социални трансфери е бил 4247 лв., докато през 2017 г. сумата е достигнала 7 022 лв, или ръст от 2770 лева.

Около 41 на сто от лицата, които са били в риск от бедност са били под 18-годишна възраст, а близо 50 процента - над 65 години. Известно успокоение предизвикват данните, които показват, че работещите българи, които са били в риск от бедност съставляват 23 на сто, докато безработните са били 74 процента от хората у нас в състояние на риск от бедност.

През 2017 г. делът на младите хора на възраст 18-24 години, работещи и изложени на риск от бедност в целия Европейския съюз (ЕС), се оценява както вече посочихме на 11.0%, с 1.1 процентни пункта (п.п.) под цифрата за 2016 г. Делът намалява всяка година от пика през 2014 г. (12.9%).

Равнището на риск от бедност за всички работещи в ЕС е 9.4% през 2017 г. и варира около 9.5% от 2014 г. насам.

Най-висок е делът на младежите на възраст 18-24 години, работещи и изложени на риск от бедност през 2017 г. в Румъния (28.2%), следвана от Люксембург (20.0%), Дания (19.1%), Испания (19.0%) и Естония (18.4%). %).

Най-добре са работещите млади хора в средните държави-членки: Чехия (само 1.5% изложени на риск от бедност), Словакия (3.8%) и Финландия (4,2%).