Агенция "Митници" публикува Публичен регистър за наличие или липса на свободни складови капацитети в данъчни складове за енергийни продукти. Регистърът се намира в секция Публични регистри/Публични регистри по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

Публичният регистър е уреден в чл. 65, ал. 11 от закона. (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г.; изм., бр. 52 от 2022 г., в сила от 1 януари 2023 г., отбеляза Агенция "Митници". С новата уредба лицензираните складодържатели (включително тези, които нямат достатъчен складов капацитет за съхранение на собствените си енергийни продукти по смисъла на чл. 47, ал. 13 от закона) до 19:00 ч. на всеки работен ден изпращат по електронен път уведомление с актуални към часа на изпращането данни до Агенция "Митници", което се публикува до 9:00 ч. на следващия работен ден в регистъра по ал. 12 от същия член.

Публикуваният от Агенция "Митници" регистър е автоматизиран и при заявка за достъп ще предоставя актуална информация, предоставена от складодържателите, се казва в съобщението.

Предвид сроковете, заложени в закона, първите данни от складодържателите ще се подават в рамките на първия работен ден - 3 януари 2023 г., като това се случва по електронен път чрез модул "Уведомления" на Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС).