След успешните два транша от продажбата на акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп АД), проведени през 2020 г., продаващите акционери ще предложат на Българска фондова борса (БФБ) нов пакет от до 875 000 броя съществуващи акции, представляващи до 7% от капитала на дружеството. Сделките са планирани от 8 до 15 юни, съобщиха от ЕЛАНА Трейдинг, инвестиционният посредник, който обслужва предлагането.

Цената на предлагане от 13.50 лв. за акция е съобразена с ангажимента на продаващите акционери да не продават на цена по-ниска от 8.5 х EBITDA - Нетен дълг, съобщиха от ЕЛАНА Трейдинг, инвестиционният посредник, който обслужва предлагането.

При успешно реализиране на този трети транш продаващите акционери ще са пласирали 21% от планираните 30% от капитала на дружеството през БФБ.

Устойчив ръст през първото тримесечие на 2021 г.

За първото тримесечие на 2021 г. дружеството отчита 11% консолидиран ръст на приходите, 40% на нетната печалба и 36% на EBITDA спрямо аналогичния период на 2020 г.

Основен принос за този ръст имат местните продажби в България и Северна Македония и технологичните групи Хибридни облачни решения и Модерно работно място, където ТБС Груп реализира най-големите си проекти за периода.

В стойностно изражение, консолидираните приходи за периода достигат 40,857 хил. лв., а нетната печалба и EBITDA - съответно 4,969 хил. лв. и 6,370 хил. лв. при подобряващи се коефициенти на рентабилност от съответно 12.2% и 15.6%.

Съгласно оповестените в края на м. април одитирани консолидирани отчети, ТБС Груп завършва 2020 г. с приходи от 135,495 хил. лв., нетна печалба от 12,600 хил. лв. и нормализирана EBITDA от 17,390 хил. лв., постигайки съответни ръстове от 23%, 55% и 47% спрямо предходната 2019 г.

На 2 юни 2021 г., по време на дигитално събитие (регистрация) за инвеститори, ръководството на ТБС Груп ще представи подробно финансовите резултати за първото тримесечие на текущата година, както и ще е налично за въпроси свързани с компанията.

Прогнозите за развитие на компанията до 2025 г.

са за удвояване на резултатите до 2025 г., като годишния ръст на приходите и нетната печалба за 2021 г. се очаква да бъде съответно 27% и 16%. Прогнозите се базират на очакван органичен растеж, като се обмисля и възможността за придобивания с цел разширяване на продуктови области и географски региони.

3e-news.net

Публичното предлагане на ТБС Груп АД стартира преди точно една година, като продаващите акционери реализират на първи транш 7.86% от капитала на дружеството по цена от 7.60 лв. за акция. Заедно с продажбата на още 6.14% по цена от 11.10 лв. за акция на проведения втори транш, през 2020 г. са реализирани общо 14% от съществуващия капитал на дружеството.

Компанията привлече както индивидуални, така и институционални инвеститори, като за първи път от 10 години на българския фондов пазар влезе голям чуждестранен финансов инвеститор - базираният в Лондон фонд Utilico Emerging Markets Trust plc.