Обособяването на места за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани извън къмпингите ще се разрешава само със заповед от кмета на общината за срок до 3 години във времевия период от 1 май до 30 септември. На сайта на всяка община ще има регистър на местата.

Това предвиждат промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, за разполагане извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги, а новата Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б", трябва да бъде издадена от четирима министри - на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма.

С новата наредба се определят както допустимите места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани, така и правилата за тяхното устройване, ползване и престоя в тях, съгласно изискванията на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани могат да се обособяват в поземлени имоти или в части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им.

Специално за земеделските земи, местата за палатки, кемпери или каравани могат да са само в земи, които са трайно необработваеми и които не се отдават под наем или аренда. Те не могат да попадат в границите на защитени територии с категория резерват, природна забележителност, поддържан резерват и защитена местност.

Местата за временно разполагане няма да се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях освен палатки, кемпери и каравани, могат да се поставят само архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение като кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други, които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията.

Обособените места ще трябва да имат осигурени транспортен достъп, охрана, преносими химически тоалетни и сметоизвозване

Палатките, кемперите и караваните се разполагат в обособени зони или смесено, като се осигуряват следните минимални разстояния към разположена в съседство палатка, кемпер или каравана - 3,0 м; към оградата (границата на имота) - 3,0 м; към прилежащата зона на придвижване на превозните средства - 2,0 м.

Разстоянията може да не се спазват, ако палатката, кемперът или караваната са на един собственик или при съгласие на собствениците им.

Съотношението на общата площ на обособените места за разполагане на палатки, кемпери или каравани към общата площ на имота или на частта от имота не може да бъде повече от 70 %. В границите на имота се разполагат преносими химически тоалетни - по 1 бр. за 30 души. Химическите тоалетни се разполагат на разстояние не по-малко от 5 м от обособени места за разполагане на палатки, кемпери или каравани.

3e-news.net