Общият индекс на цените на производител в промишлеността през декември 2018 г. нараства с 2.7 на сто в сравнение със същия месец на 2017 година, съобщи Националният статистически институт.

Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.8 на сто, и в преработващата промишленост - с 2 на сто, а в добивната промишленост е отчетено намаление - с 6.3 на сто.

В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.7 на сто, обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4.3 на сто, и производството на облекло - с 3.4 на сто. Намаление на цените е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 0.1 на сто.

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през декември 2018 г. се понижава с 0.7 на сто спрямо предходния месец.

По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 1.1 на сто, а увеличение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4 на сто, и в добивната промишленост - с 0.1 на сто.

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - с 1 на сто, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.3 на сто, а покачване е регистрирано при: обработката на кожи и производството на изделия от кожи без косъм - с 0.6 на сто, производството на изделия от каучук и пластмаси и производството, некласифицирано другаде - по 0.4 на сто.