Министерството на икономиката (МИ) публикува на интернет страницата си информация за напредъка по изпълняваните от него антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика. Включен е периодът на действие на мерките от 24 юли до 13 август 2020 г.

Наскоро МИ обеща да ускори процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите.

Днес министър Лъчезар Борисов проведе втора среща в рамките на две седмици с представители на работодателските и синдикални организации за прилагане на антикризисните мерки.

Докъде са стигнали мерките

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

За ускоряване на обработката на проектните предложения по процедурата за "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" (BG16RFOP002-2.073) е предприето следното:

- Съставът на оценителната комисия вече е увеличен от 71 на 184 души.

До 23.07.2020 г. са оценявани средно по 1000 проектни предложения на седмица, докато след 24.07.2020 г. оценяваните проекти са над 2000 седмично. Увеличеният вече състав на оценителната комисия ще позволи да се създават и оценяват по четири оценителни сесии на седмица, което прави по 4000 проектни предложения. Очакванията са до края на месец август, най-късно началото на месец септември всички над 27 хил. подадени проектни предложения да бъдат в процес на оценка.

- На 12.08 са изплатени вече средства по сключени договори в размер на около 51 млн. лв. (50 861 023,27 лв.)

Напредъкът от 24.07.2020 г. до момента - допълнително са сключени нови 4 302 броя административни договори с одобрените за финансиране кандидати от четвърта до осма оценителни сесии, на които е изплатена безвъзмездна помощ в размер на 28 734 832,30 лева. Осигурени са необходимите средства всички кандидатствали по процедурата и отговарящи на условията подадени проектни предложения да бъдат финансирани.

Продължава приемането на проектни предложения по процедурата за "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" (BG16RFOP002-2.077), обявена на 10 юли 2020 г. с краен срок за подаване на проекти 24 август. До момента са подадени 1 453 броя проектни предложения. По процедурата са осигурени 200 млн. лв. грантове за средни предприятия.

- Внесено е и предстои одобряване от Комитета за наблюдение на процедура Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ) с бюджет от 10 млн. лева, към МТ като директен бенефициент. За средствата ще могат да кандидатстват български туроператори, засегнати от кризата с коронавируса. Предстои разработване на процедурата. Ще бъдат стриктно съблюдавани и съкратени сроковете по пилотния проект за помощта за туроператори и турагенти по ОП "Иновации и конкурентоспособност". Министерството на икономиката подготви максимално бързо документацията и условията на директната процедура и ги внесе в Комитета по наблюдение на програмата. С общите усилия на двете администрации този срок ще бъде намален чрез съкратено съгласуване.

- Внесено е и предстои одобряване от Комитета за наблюдение и на процедура в Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19, чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) с общ бюджет - 30 млн. лв. Основната цел на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В допълнение в отговор на необходимостта от спешни действия за подкрепа на МСП в условия на пандемията е инициирана актуализация на Националната стратегия за МСП. Целта на промените е да осигури навременен достъп до финансиране и гъвкави условия за плащане и въвеждане на дигитални технологии за улесняване на работата на МСП в условията COVID-19. В тази връзка приоритет "Достъп до финансиране" ще бъде допълнен с нова т.6 "Създаване на механизми за ускоряване на процеса по предоставяне на публично финансиране в условия на COVID-19", а Приоритет "Умения и иновации" с т. 10 "Подкрепа за въвеждане на цифрови технологии, улесняване на работата в МСП в условия на COVID-19".

Българска банка за развитие

По програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Ковид-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г.) са:

- Подписани финансови споразумения с 12 банки. Към 12 август 2020 г. ББР е потвърдила 14 971 броя кредити в общ размер на над 62 млн. лв. (62 680 233 лв.). От 24.07 - до момента над 2000 нови кредита за близо 8.6 млн. лв.

Търговските банки, партньори по програмата за безлихвено кредитиране на физически лица, са договорили под формата на кредити вече 45 % от средствата по нея. 73 % от исканията са на лица на трудов договор, а останалите 27 на сто са на самоосигуряващи се.

По програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от Ковид-19 (одобрена с РМС № 215/27.03.2020 г.):

- Одобрени за участие в Програмата 10 банки. Към 11 август 2020 г. са подписани финансови споразумения вече с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 599 млн. лв. Потвърдените кредити са 80 бр. с общ размер на 13 568 461 лв. (гарантираната сума е 10 854 769 лв.). От 24.07 - до момента 30 кредита за 4.5 млн. лв.

- Разяснени са изискванията и възможностите на земеделските фирми, които също могат да получат финансиране и да кандидатстват за кредити до 300 000 лева от Българската банка за развитие. Това ще става по антикризисната програма за подкрепа на малките и средни предприятия. Тази възможност беше договорена при среща на председателят на Асоциацията на земеделските производители в България и представители на други земеделски организации с министър Лъчезар Борисов, ръководството на банката и експерти от финансовото министерство. Земеделските производители, които търсят финансиране от ББР няма да доказват спад в производството.

- Разяснени са възможностите за финансиране и на среща със Съюза на международните превозвачи, които да се възползват от кредити до 300 000 лева от програмата на Българската банка за развитие.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

- Премахнато е изискването за съфинансиране от фирмите за участието им в международни изложения и търговски мисии, организирани от ИАНМСП;

- Обявена е 11-та Конкурсна сесия на Националния иновационен фонд с бюджет от 5.5 млн.лв. С оглед условията на кризата процесът е дигитализиран и кандидатстването, оценката и отчитането на проектите ще се извършва по електронен път. В допълнение това ще осигури необходимата прозрачност и проследимост.

В справката е предоставена информация и за постигнатото по други програми: насърчаване на инвеститорите, подпомагане на националните износители и бизнеса, текущото изпълнение на финансово споразумение между УО на ОПИК и Фонд на Фондовете (ФнФ).

Сигнали

МИ съобщи заедно с това, че на нарочно създадения електронен адрес за сигнали за нередности и консултации signali@mi.government.bg са получени 8 сигнала за отхвърлени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с искане за преразглеждане. Всички са в процес на проверка чрез ИСУН 2020.