Правителството обяви различни програми за кредитиране и грантови схеми, с които се надява да помогне за възстановяване на икономиката. Ресурсът, който при определени условия трябва да стигне до най-нуждаещите се фирми, като им осигури ликвидна подкрепа за възстановяване, засега е 4.5 млрд. лева. Финансовите инструменти - различни по сложност, обеми, стойности, обезпечености, падежи, администриране, имат своите конкретни адресати - както бенефициенти, така и посредници.

Нека видим какви са инструментите - кредити и грантове, кои могат да са получателите и кои са посредниците.

В очакване на деня X, от който ще започнем да изплуваме

Да започнем с цитат на финансовия министър Владислав Горанов от негово телевизионно интервю.

"Конкретният план за излизане от кризата ще дойде в мига, в който можем да си позволим да разхлабим достатъчно мерките, които са свързани с предпазването на живота и здравето на българските граждани. Денят, в който ще можем да се върнем, ако това изобщо е възможно в обозримо бъдеще, напълно към начина си на живот преди появата на коронавируса, тогава ще е ясно всичко, което трябва да се направи за връщане към нормалния живот."

И тъй като посредниците за подкрепата са много важни, ето какво каза за тях отново Горанов: "Нашите инструменти са Фондът на фондовете и ББР, а търговските банки са "точки за продажба", за да може чрез тяхната инфраструктура предлаганите инструменти да обхванат територията на цялата страна".

Помощта - от най-малките до по-големите и стартиращите

БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ

Първият представен инструмент е през Българската банка за развитие (ББР) и е за отпускане на безлихвени кредити за защита на хората, лишени от възможността да полагат труд, и за самоосигуряващи се. Бюджетът по програмата е 200 млн. лв.

Бенефициенти са физически лица, наети на трудов договор в неплатен отпуск и самоосигуряващи се.

Кредитите са до 4500 лв., теглени наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Досега 12 търговски банки са заявили интерес за участие.

Кредитите са безлихвени, като кредитополучателите не дължат такси, комисиони и неустойки. Кандидатите не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на заема.

Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

За кредит по програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г.

Какви са условията, на които трябва да отговаря получателят

 • Кредитоискателят трябва да е страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца, преди излизането му в неплатен отпуск;
 • не получава възнаграждение по други трудови правоотношения;
 • има отработени поне пет работни дни през месец март, ако това е месецът, в който е пуснат в неплатен отпуск;
 • ако за кредитоскателя има платени осигурителни вноски;
 • ако кредитоискателят ще възобнови упражняването на своята дейност, респективно ще се върне на същата работа, след прекратяване на неплатения отпуск.

ГРАНТОВЕ ЗА МАЛКИ ФИРМИ

За малките, средните и микро предприятията е отворена схема за между 3 и 10 хиляди лева безвъзмездно, отбеляза Владислав Горанов. По схемата работи Министерство на икономиката. Това е грант от общо 173 млн. лева - подарък по европейски програми (по ОП "Конкурентоспособност"), подчерта премиерът Бойко Борисов.

Какви са условията

Трябва да е налице доказан 20-процентен спад на месечния оборот. Субсидията ще е в размер на до 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г., като ще помогне за покриване на разходи за поддържане на дейността в срок от 3 месеца.

Проектните заявления се подават до 30 май включително по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС. Помощта е предназначена за юридически лица или ЕТ, регистрирани преди 1 януари 2019 г.

За облекчаване на микрофирмите вицепремиерът Томислав Дончев каза, че от месец май се предвижда "практически нулева административна тежест - безхартиено представяне на проекти, те ще се готвят и представят по електронен път, дори договорите ще се сключват така. Микрофирмите, повечето от които нямат електронен подпис, ще могат да ползват такъв на счетоводител, адвокат".

Предвижда се помощта - грантовете (от 3000 до 10 000 лв.) - да стигнат до най-малките - за малък занаятчия, малка работилница, фризьорски салон, кафене, предприятия с по няколко заети и по това работи Министерство на икономиката, отбеляза вицепремиерът.

КРЕДИТИ ДО 50 000 лева

Инструмент за микро фирми предлага и "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД или т. нар. Фонд на фондове. Той ще отпуска кредити до 50 000 лв. за предприемачи и самонаети лица с кратка бизнес история, които обикновено нямат достъп до банково финансиране, поради липсата на кредитна история. Общият бюджет по програмата е 24 млн. лева.

Кои могат да са кредитоискатели

Допустими за финансиране са самонаети лица и малки предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история (към момента изискването е бизнесите да имат до три завършени годишни финансови отчета), включително такива, създадени от уязвими групи (хора с увреждания, млади до 29 години, безработни повече от шест месеца).

Размер и вид финансиране

 • Размерът на финансирането е до 50 хил. лева за инвестиционни и оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до максимум 10 години.
 • Предвижда се допълнително намаляване размера на минималната сума на кредита, както и възможността за предоставяне на безлихвени кредити.

НЕОБЕЗПЕЧЕНИ КРЕДИТИ ДО 300 000 лева

Финансова подкрепа за малки и средни предприятия - до 300 000 лева

Програмата е управлявана от ББР  и е за отпускане на необезпечени кредити до 300 000 лева на МСП. Посредници са търговските банки. Изпълнението на програмата е финансово обезпечено с 500 млн. лева.

Параметри

 • Очакваният портфейл кредити е 2 000 000 000 лв.;
 • финансирането е достъпно до всички сектори на бизнеса.
 • Очакваният портфейл гаранции е 1 600 000 000 лв. (80% от главниците по кредитите);
 • Срокът на гаранцията е 5 г.

Кредитите

Предвижда се отпускането на необезпечени оборотни кредити при осигурени портфейлни гаранции от ББР към търговски банки.

 • Максимален размер на кредит към МСП: 300 000 лв. за оборотни нужди;
 • Гратисен период за плащане на лихва и главница: до 36 месеца.

Критерии към кредитоискателите

 • Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството);
 • прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието — след 01.01.2020 г., отменени договори за износ (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството);
 • случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството.

Срокът за кандидатстване по програмата е до 31.12.2020 г.

КРЕДИТИ ЗА МСП ДО 3 600 000 лева

Фондът на фондовете ще отпуска и по-сериозни по размер кредити - до 3,6 млн. лв., с които ще могат да се рефинансират задължения, възникнали преди повече от 60 дни. Мярката се администрира през търговските банки и е за подпомагане на малки и средни предприятия.

Кредитите по тази мярка са предимно за оборотни средства, но се предвижда възможност за предоставяне и на дългосрочни инвестиционни кредити до максимум 10 години.

Каква е схемата

Фондът на фондовете ще предостави на търговски банки-партньори в страната гаранции на стойност 170 млн. лева, с които ще се обезпечи портфейл от нови кредити в размер до 850 млн. лева в рамките на една година.

Финансирането е за МСП, чиято дейност се е свила рязко в периода на икономическа несигурност (по обяснението на Фонда), от различни сектори, включително и тези, които ще са най-засегнати от кризата, като например туризъм, транспорт, търговия, и др.

Условия на финансиране

 • Целта е кредитите да бъдат предоставени без допълнителни административни тежести при възможно най-облекчени условия.
 • Допустимо е предприятия с временни ликвидни затруднения да получат безлихвени кредити за периода на кризата, в случай че запазят нивото на заетостта.
 • Предвижда се удължен гратисен период по главницата.

"Иновативни" инвестиционни инструменти - за стартиращите

Фондът на фондовете от своя страна е основен инвеститор (с ресурс от 150 млн. лева) в четири фонда за рисков капитал, които инвестират чрез дялови инструменти в старт-ъпи и иновативни предприятия.

В новите условия Фондът предлага обособена мярка за старт-ъпи: Какво представлява тя.

Капиталови инвестиции - колко и за (в) кои

Както обяснява Фондът, инвестицията е средно около 800 000 лв., а подкрепата е предназначена за компании с потенциал да подпомогнат възстановяване на икономиката след кризата, особено в сферата на иновациите и дигитализацията. Този инструмент е предназначен за инвестиции в близо 400 стартиращи и бързо растящи компании, активни в ключови сфери на иновациите, дигитализацията и технологиите, като био и нанотехнологии, мехатроника и роботика, чисти и информационни технологии, фармация, фин тех, и др.

С тази мярка се подкрепят иновативни компании с висока добавена стойност и потенциала да подпомогнат бързото възстановяване на икономиката след кризата.

Размерът на инвестицията варира в широк диапазон при различните посредници и според етапа на развитие на компаниите. Включването е под формата на дялови инвестиции, т.е. инвестиции в капитала на дружествата или конвертируем дълг, в замяна на който инвеститорът получава право да придобие участие в капитала на дружеството при определени условия. Основна част от инвестициите са насочени към финансиране на потенциала за растеж на компанията, както и за текущи разходи свързани с развитието на основния продукт или дейност.

Всеобщата и може би най-популярна мярка - мярката 60/40

По програмата са отпуснати 1,5 млрд. лв. за запазване на заетост, които също са безвъзмездни средства. "В ситуацията на прекратяване на трудово правоотношение вследствие на кризата, се дължи обезщетение от ДОО. С мярката 60/40 (станалото известно ПМС 55 от 30 март) се дава възможност работодателят да не освобождава работници въпреки влошеното икономическо състояние за периода на кризата", обясни Горанов.

Какви са основните изисквания към работодателите

 • да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за допълнителен период, равен на периода за който са изплатени компенсациите;
 • да не прекратят трудови договори на работници и служители, за който им се изплащат компенсации.

Какви са условията за отпускане на помощта

Помощта е за фирми, които декларират намаляване на приходите от продажби и по-точно:

 • за фирми, учредени преди 1 март 2019 г. - с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;
 • за фирми, учредени след 1 март 2019 г. - с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Градовете също ще имат нужда от подкрепа: как ще я получат

Фондът на фондовете и партньори предлагат засилване на действащата мярка Фондове за градско развитие (ФГР). В периода на кризата тези фондове са атрактивни за бенефициенти като общини, публично-частни партньорства и общински предприятия, засегнати от кризата в секторите - туризъм, градски транспорт, обслужващи дейности.

Сроковете за финансиране са дълги - до 20 години при лихвени нива значително под пазарните. Финансирането може да се предоставя с гратисен период по главницата до три години, а предвид предоставяната допълнителна гаранция изискванията за обезпечение също са значително облекчени.

Фондът на фондовете предоставя 418 млн. лева финансиране за общини и други проекти, насочени към облагородяване на градската среда. ФГР са инструмент, финансиран (и към момента) от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове и се явява продължение на инициативата "Джесика" (JESSICA) от предходния програмен период.

Фондовете за градско развитие се насочват към публични и частни проекти за градско развитие, като например подобряване на общинската транспортна инфраструктура, изграждане на спортни съоръжения, облагородяване на културни центрове, развитие на икономическите зони в съответните градове, повишаване на енергийна ефективност на сградния фонд и много други. Тези фондове финансират развитието на туристически обекти от национално и световно значение на територията на цялата страна.

Посредниците имат ангажимент да осигурят и допълнителен частен ресурс в размер на малко над 40% от финансирането. По този начин сумата, която ще достигне до крайните получатели за ФГР се очаква да е близо 600 млн. лв.

Средствата по ФГР ще представляват заеми с вградени гаранции.

Посредниците, които ще управляват средствата за ФГР са:

 • За регионите Юг и София - Обединение "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация.
 • За регион Север - "Регионален фонд за градско развитие" (РФГР), собственост на Сосиете Женерал (мажоритарен акционер), Елана Инвестмънт, Елана Холдинг и Болкан Адвайзърс.

От изказване на Владислав Горанов се разбира, че този инструмент ще продължи действието си и през новия програмен период, въпросът е кои ще са посредниците по-нататък.

Ще стигне ли помощта до най-засегнатите

Финансовият министър изрази надеждата си този ресурс (4.5 млрд. лева) да стигне максимално бързо до хората, за да послужи като буфер за поемане на негативните шокове, резултат от кризата.

И понеже тези мерки ще се прилагат най-вече в бъдеще, макар някои вече да са отворени, най-важното е административната тежест за бенефициентите да се сведе почти до нула. Вярно, да изчезне е невъзможно, защото става дума за пари, доверие, кредитоспособност, за банки, пред които ще се кандидатства, въпреки че повечето програми са гарантирани, а някои са подарък. Прав е Горанов, като казва: нашите инструменти са Фондът на фондовете и ББР, а търговските банки са "точки за продажба" из цялата страна.