След извънредно заседание на правителството днес се разбра, че Българската банка за развитие (ББР) ще купи малко под 19% от капитала на Първа инвестиционна банка (ПИБ) - 28 265 200 новоемитирани акции за 141.3 млн. лева, като ще плати по 5 лева за акция. Държавната банка записва 70% от новоемитираните акции, неизвестен засега частен инвеститор взима останалите 30%.

ББР може и сама да плати тези акции, но за да няма съмнение, че се използват парите за мерките срещу последствията от епидемията от коронавируса, ще се отпуснат допълнително средства на банката чрез увеличение на капитала, каза пред медиите финансовият министър Владислав Горанов.

Със сделката се прескача и последното препятствие пред България за постъпване във Валутния механизъм ERM II, т.нар. чакалня за еврозоната. Условието за придвижването по пътя бе увеличение на капитала на ПИБ, за което банката, като публично дружество, пусна емисия акции на борсата.

Каква е предисторията и защо ПИБ

Присъединяване на България към Валутно-курсовия механизъм II (ERM II) и Банковия съюз на Европейския съюз трябваше да мине през чрез цялостна оценка на шест български банки от страна на Европейската централна банка. Прегледът на качеството на активите и стрес тестовете през 2019 г. показаха как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите три години (2019-2021).

Източник: ЕЦБ

Шестте банки, които ЕЦБ избра, за да оцени, бяха Уникредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Инвестбанк. Четири от шестте банки, които бяха обект на цялостната оценка, преминаха успешно и през негативния сценарий на стрес теста.

Резултатите за тях показаха много голяма устойчивост и стабилност, докато за две бе отчетена необходимост от укрепване на капитала: ПИБ и Инвестбанк, като реално и двете преминаха успешно оценката.

Към 31 март 2020 г. Инвестбанк успя да запълни идентифицирания недостиг при негативния сценарий на стрес теста.

Стрес тестовете определиха необходимостта от допълнително укрепване на капиталовите позиции.*

Към края на 2019 г. ПИБ също успя да изгради допълнителни капиталови буфери. Съгласно изискванията на ЕЦБ, за да завърши изцяло формирането на допълнителни капиталови буфери срещу неблагоприятните макроикономически развития, банката следваше да увеличи базовия си собствен капитал от първи ред със 100 млн. евро.

Увеличението на капитала на ПИБ е последното условие, което трябва да бъде изпълнено преди присъединяването на България към Банковия съюз на Европейския съюз и Валутния механизъм II (ERM II). ЕЦБ вече припозна увеличението на капитала на ПИБ на регулирания пазар с потенциалното участие на ББР като положителна стъпка към изпълнение на поетите от България ангажименти, отбелязват от МС.

Какво предложи ПИБ на пазара

ПИБ е акционерно дружество, регистрирано на Българската фондова борса и според разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), капиталът му може да бъде увеличен само чрез издаване на акции на официалния регулиран пазар. ПИБ обяви намерението си да увеличи общата номинална сума на капитала си с 200 млн. лева чрез публично предлагане на новоиздадени обикновени, поименни безналични акции, припомни днес пресслужбата на Министерски съвет.

На 23 април 2020 г. Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първоначално публично предлагане на до 40 млн. обикновени, регистрирани, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Емисионната стойност е определена след анализ на на ключови параметри, а емисионната стойност бе потвърдена от КФН като справедлива и определена въз основа на обективни критерии, се казва в съобщението на МС. При определяне на относимата пазарна цена на акциите са взети предвид изискванията на Международните стандарти за оценяване.

Какво купува ББР

В рамките на определените със закон правомощия, подчертават от МС (някои експерти изразиха съмнение, че ББР има право на такава сделка), ББР прояви интерес към придобиване на новоиздадени акции на ПИБ и участва със собствени ресурси в открития аукцион и придоби 77 729 300 броя права. Придобитите права дават правото да бъдат записани 28 265 200 акции от увеличението на капитала на ПИБ - 70% от общия обем на записаните и заплатени акции.

Този брой акции съответства на по-малко от 19% от уставния капитал на ПИБ, което е под максималния праг, одобрен от БНБ.

Процентът е избран, за да се избегнат административните изисквания. БНБ (подуправителят, отговарящ за банковия надзор) има правото да реши дали потенциалният инвеститор може да притежават 20 и повече процента от капитала на една банка. В Закона за кредитните институции (чл.28, 28а и 28б) и в членове 19, 19а и 19б на Наредба №2 на БНБ се регламентират условията, на които трябва да отговаря желаещият да купи над 20%, над 33% или над 50% от капитала на една банка.

В конкретния случай ББР участва на открития аукцион при публично обявени цени и условия, наравно с всички останали инвеститори, поясняват от МС и допълват, че останалата част от правата от емисията са придобити от частни инвеститори.  Подчертава се, че покупката не представлява държавна помощ по смисъла на действащите европейски и национални правила в областта на държавните помощи и може да бъде подкрепено.

"Предвид стабилното си финансово състояние, високите нива на капиталовата си адекватност и солидната си ликвидна позиция, ББР е в състояние да финансира придобиването на акциите от увеличението на капитала на ПИБ със собствен ресурс от натрупани резерви, без да използва средства от увеличението на капитала със 700 млн. лв., съгласно Решение на Министерския съвет № 215 от 27.03.2020 г.", се казва в съобщението. В него се отхвърлят евентуални съмнения за условията за участие на ББР в аукциона: "Участието на частни инвеститори при записването на новоемитираните акции на ПИБ показва, че ББР участва при пазарни условия, по цени и срещу очаквано възнаграждение, които са приемливи за частен инвеститор".

Ниска или висока е цената

Сега представената от Горанов аргументация за платената от ББР цена 5 лв. за акция - около два пъти над текущата на борсата, повтаряше едно към едно проспекта на ПИБ. Борсовите цени на ПИБ в последните месеци са около 2.5-2.8 лева за акция, държавата обаче плаща емисионната цена от 5 лева.

Владислав Горанов обясни ниската борсова цена с ниската ликвидност на БФБ. Той отбеляза, че емисионната стойност на акциите на ПИБ е потвърдена от Комисията за финансов надзор като справедлива и определена въз основа на обективни критерии, базирани на комплексен анализ на ключови параметри, включително балансова стойност на акция, пазарни данни и оценки на последните сделки за придобиване на други банки в България.

Да припомним, че на 16 април ПИБ съобщи, че ще емитира до 25 млн. нови акции, всяка от които ще бъде с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 8 лева. "Новата емисия акции ще позволи на Първа инвестиционна банка да привлече свеж финансов ресурс и същевременно капитал от най-високо качество до 200 млн. лв."

Каква полза ще има ББР от инвестицията: клоновата мрежа

Ако се съди по съобщението, то Банката за развитие се очертава като "естествен и дългосрочен партньор" на емитента ПИБ, защото това е "най-голямата банка с изцяло български капитал, системно значима институция, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и финансиране на български компании".

Но без да бъде негова пряка конкуренция. ББР няма клонова мрежа и ще използва тази на ПИБ. В съобщението на МС (а явно и в мотивите за сделката) се отбелязва, че ПИБ разполага с една от най-добре развитите и ефективни клонови мрежи на пазара на банки у нас, което ще даде възможност на ББР да се възползва от този потенциал, като използва съществуващите дистрибуционни канали и експертиза на банката, при бъдещи програми за финансиране на малки и средни предприятия.

*Съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (БСК1) е ключов измерител на финансовата устойчивост на една банка.