Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2020 г., съобщи пресслужбата на кабинета.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към 30 юни 2020 г. е положително в размер на 1 612,7 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 099,2 млн. лв. и по европейските средства в размер на 513,5 млн. лева.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17 056,9 млн. лв., което представлява 48,9 на сто от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 3 169,6 млн. лв. или 48,2 процента от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 7 879,9 млн. лв., което е 48,3 на сто от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 5 206,5 млн. лв. или 48,9 процента от планираните. Намалената стопанска активност и влошените макроикономически показатели за потребление, внос, износ, вследствие разпространението на COVID-19, както и спадът на цената на суровия петрол, продължават да влияят негативно върху приходите от данъка, допълват от МС.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2020 г. е 9,89 млрд. лв., в т.ч. 9,84 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,05 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, се посочва още в съобщението.