В Министерството на финансите са раздадени по 3520 лева средно на щатна бройка бонуси за 2018 година. Това се казва в писмо на ведомството до медиите.

Числеността на персонала по административните структури в системата на МФ е, както следва:

- Министерство на финансите - 571 щатни бройки;

- Национална агенция за приходите - 7886 щатни бройки;

- Агенция "Митници" - 3362 щатни бройки;

- Агенция за държавна финансова инспекция - 193 щатни бройки;

- Държавна комисия по хазарта - 46 щатни бройки;

- Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" - 72 щатни бройки;

- Агенция по обществени поръчки - 85 щатни бройки.

 Всички ДВПР са изплатени при спазване на чл. 67, ал. 7, т. 5 и ал. 8-10 от Закона за държавния служител, чл. 107а, ал. 14, т. 5 и ал. 15 и 16 от Кодекса на труда и чл. 19, т. 5 и чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г., а именно:

- ДВПР е изплащано четири пъти годишно - през април, юли и октомври за текущата година и през януари - за предходната година;

- разходите за ДВПР не надхвърлят 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджет;

- ДВПР са определени въз основа на оценка на постигнатите резултати от основните структурни звена и отделните служители през изтекло календарно тримесечие;

- размерът на ДВПР на отделен служител не надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати, пишат още от финансовото министерство.