Националният статистически институт (НСИ) отчете месечно и годишно нарастване на продукцията в индустрията и на оборотите в търговията.

По предварителни данни през септември сезонният индекс на промишленото производство се увеличава с 1,6 на сто в сравнение с август. През септември 2021 г. календарният индекс на промишленото производство нараства с 10,5 на сто спрямо съответния месец на 2020 година.

През септември 2021 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6,6 на сто, и при преработващата промишленост - с 1,1 на сто, а намаление в добивната промишленост - с 0,5 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарните данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28,5 на сто, в добивната промишленост - с 20,1 на сто, и при преработващата промишленост - със 7,1 на сто.

През септември оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0,6 на сто спрямо предходния месец. На годишна база през отчетния месец на 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарни данни, е нараснал с 8,4 на сто.

През септември 2021 г. се наблюдава увеличение на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.3%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.3%), докато при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено намаление (с 0.6%).

По-съществено нарастване на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4.0%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 3.2%. По-голямо намаление е отчетено при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.3%.

През септември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. е отчетено увеличение на оборота при: търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 11.8%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 5.9%), и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 3.5%).

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали ръст е регистриран при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 35.1%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 13.0%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 10.3%, и търговията на дребно с разнообразни стоки - с 3.6%. Понижение се наблюдава при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 7.6% и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.8%.

Предварителните данни на НСИ през септември показват увеличение на строителната продукция с 1 на сто в сравнение със същия месец на 2020 г.

През септември индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, запазва равнището си от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 0,2 на сто, докато гражданското/инженерното строителство намалява с 0,3 на сто.

На годишна база повишението на календарния индекс на строителната продукция през септември се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство с регистрирано увеличение от 1,7 на сто, така и при сградното строителство, където нарастването е с 0,5 на сто.