Вноските, които плащат застрахователите във Фонда за незастраховани моторни превозни средства да се увеличат, предлага Комисията за финансов надзор (КФН). Това става ясно от решение на регулатора за откриване на производство по издаване на общ административен акт за определяне на  размера на вноските във Фонда. Документът е предложен за обществено обсъждане до 21 януари 2019 година, съобщи infostock.bg. Досега се внасяха по 8.50 лв. за всяко застраховано МПС.

Финансирането на Фонда за незастраховани МПС се прави от всички застрахователи, които сключват задължителните застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз. Парите на фонда се използват за покриване на имуществени и неимуществени претенции на трети лица вследствие на смърт или увреждане, причинени от МПС, което няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Размерът на вноските се одобрява от КФН по предложение на Съвета на Гаранционния фонд. Вноските се плащат еднократно и се събират с премията по застраховката или с първата част от нея, при разсрочено плащане.

Действащият в момента размер, който е одобрен от КФН, на вноските е 8.50 лв. за всяко застраховано МПС (по задължителната  застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите) и по 0.15 лв. за всяко от застрахованите места със застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз. Увеличението ще е с 2 лева.

След като предложеното увеличение бъде окончателно прието, застрахователите, предлагащи у нас задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите вече ще плащат по 10.50 лв. за всяко МПС. Вноската по другата задължителна застраховка - "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз се запазва на 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача.

Към края на октомври във Фонда за незастраховани МПС има 52.372 млн. лв., което отговаря на изискванията на Застрахователния кодекс минималният им размер да е поне 10 млн. лева.

Според актюерската обосновка, за да бъде увеличена вноската на 10.50 лв. за всяко застраховано МПС, са взети предвид обхватът на застраховката, честотата на събитията и средната стойност на претенцията, уточняват в мотивите за повишението експертите от КФН.

Реклама след 7-ми параграф

Отделно е направена оценка на решението на Върховния касационен съд за лицата с право на обезщетение за неимуществени вреди в резултат на причиняване на смърт на физически лица и е установено, че средният брой на наследниците, предявяващи претенции, се увеличава с 2.5, което поражда нуждата да се увеличат  съответните средства в Гаранционния фонд.

Използваната информация е следната:

- Брой на активните МПС;

- Брой на застрахованите МПС, съгласно информационната система на ГФ;

- Информация за възникналите и предявените претенции в периода от 2008 г. до 2017 г. по имуществени и неимуществени претенции.

На база на тези данни е направена оценка на изложеността на незастрахованите МПС, обхвата на застраховката за 2019 г., очакваната средна претенция за събития през 2019 г., както и на очакваната честота на събитията. Но във всички случаи това говори ,че регулаторът има притеснения за увеличаване броя на колите без задължителната полица.

На база определената изложеност за застрахованите и активните МПС е определена изложеността на незастрахованите МПС, т. е. определен е обхватът от МПС, които се покриват от Гаранционния фонд.

Съветът на Гаранционния фонд прави предложение дължимите вноски от застрахователите, които предлагат задължителните застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, да продължат да се събират ежемесечно до 10-то число на втория месец след месеца на сключването на застраховките, което е предпоставка за равномерно, текущо финансиране на Гаранционния фонд.