Необосновано занижаване на наемната цена на обзавеждането и оборудването, занижена обща наемна цена. Надвишаване 3,34 пъти на инвестициите в ново оборудване и обзавеждане спрямо очакваните приходи от наем на обзавеждането и оборудването за целия 10-годишен период на действие на договора и неравноправно третиране на участниците в процедурата. Това са основните констатации от извънредния одитен ангажимент на дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), разпореден със заповед от министър Асен Василев на 16 юни 2021 г. и извършен от дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" в МФ, съобщиха от ресорното ведомство. 

Припомняме, че министърът на финансите разпореди одит по сигнали за нарушения в дейността на Агенцията.

Одитът обхвана и финансово-стопанската дейност на АДФИ, свързана с управлението на имот - частна държавна собственост, представляващ учебна база - почивен център на АДФИ в курортен комплекс Албена, както и сключения на 7 април 2021 г. договор за отдаването й под наем на сдружение с нестопанска цел "Асоциация на експертите по финансов контрол в България" (АЕФКБ). Проведени били и стартираните обществени поръчки, сключените договори и извършените разходи за ремонт и обзавеждане на учебната база за периода 1 януари 2020 г. - 28 май 2021 година.

Окончателният доклад разкрива, че общият размер на разходите за ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане на учебната база в к.к. Албена, извършени от АДФИ по сключени договори и издадени фактури за периода 01.01.2020 г. - 28.05.2021 г., възлиза на 200 767,01 лв. без ДДС, съобщават от Министерството на финансите.  От тази сума 98,14 % или 197 043,01 лв. са направени след датата, на която е заявен интерес за наемане на базата от АЕФКБ (с писмо от 15.09.2020 г.) и при изразено принципно съгласие за нейното отдаване от страна на АДФИ (с писмо от дата 24.09.2020 г.). Те съставляват 96,95 % от очаквания приход от наем за целия 10-годишен период на действие на договора с АЕФКБ.

Одитният екип е изразил резерви по отношение на икономическата целесъобразност на сключения договор за отдаване на учебната база в к.к. Албена под наем, при определената в него наемна цена.

"Инвестициите в базата, извършени от АДФИ след 15 септември 2020 г., са създали икономически потенциал за бъдещия наемател, без да са довели до формиране на наемна цена, осигуряваща необходимата норма на възвращаемост на вложените средства и предоставените ресурси от страна на агенцията", констатирали проверяващите.

Съгласно одитния доклад, два от критериите за подбор, заложени в обявлението и документацията на стартираната от АДФИ обществената поръчка с предмет "Извършване на ремонтни дейности в къщи № 1, №2 и №3, бивш магазин и склад в почивна база на Агенция за държавна финансова инспекция в курортен комплекс Албена, община Балчик, област Добрич", би могло да се счетат за немотивирано завишени и необосновано ограничаващи участието на заинтересовани лица в процедурата, в несъответствие на чл. 2, ал. 2 от Закона за обществените поръчки .

Наред с това, в доклада са констатирани пропуски в дейността на комисията, определена от възложителя да разгледа, оцени и класира получените оферти. Участник в процедурата е отстранен на формално основание, като комисията не е приела представената в ЕЕДОП информация за три имена и ЕГН на лицата, които ще изпълняват поръчката за списък от лицата по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Същевременно участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка, не е представил изисканата от комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, справка за декларирания оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Допълнително представените документи - отчети за приходите и разходите на участника, доказват годишен общ оборот по смисъла на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. В одитния доклад е посочено, че за комисията е било налице основание за неговото отстраняване, съгласно чл. 107, т. 1 от ЗОП. Изразено е одиторско мнение за наличие на индикации за неравноправно третиране на участниците в процедурата при извършената преценка на комисията относно основанията за отстраняване. Това становище в последствие е потвърдено и от факта, че с Решение № 718/15.07.2021 г. на КЗК е отменено като незаконосъобразно Решение № 6445929/28.05.2021 г. на главния секретар на АДФИ. На Агенцията е възложено да заплати разноски в общ размер на 1 850 лева.

В одитния доклад е изразено мнение, че констатираните в рамките на изпълнението на ангажимента несъответствия са индикатор за недостатъчна ефективност на системата за вътрешен контрол в АДФИ и от страна на ръководството на Агенцията следва да се положат усилия за подобряване на контролната среда, управлението на риска и контролните дейности, в т.ч. предварителния контрол за законосъобразност при организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

За горните несъответствия ще бъдат взети съответните управленски решения, допълват от ведомството, ръководено от Асен Василев.