Сметната палата откри куп нарушения в "Напоителни системи" ЕАД, става ясно от одит на Сметната палата за периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2019 г.

Проверката показала, че дружеството е в критично финансово състояние, с много ниска степен на ликвидност и финансова устойчивост. Като размерът на задълженията на дружеството е два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията.

"Една от причините за състоянието на дружеството е липса на финансиране от Министерството на земеделието храните и горите на извършени разходи през предходни периоди", отбелязват от Сметната палата.

Оказало се, че вземанията на "Напоителни системи" ЕАД за 2018 г. са в общ размер на близо 18,9 млн. лв., а за 2019 г. - близо 20,8 млн. лева.

На този фон задълженията на "Напоителни системи" ЕАД са значително по-виоски - в размер на около 38,4 млн. лв. за 2018 г., а за 2019 г. - 37,8 млн. лева.

Сериозни загуби на вода,

които според одиторите се дължат на липса на модернизация на измервателните устройства.

От Сметната палата установили и неефективен контрол върху изпълнението на договорите за доставка на вода за напояване.

"Управленските решения не са осигурили постигането на заложените показатели за разходи за заплати в бизнес програмата на дружеството, които да доведат до по-доброто му финансово управление и нормално функциониране през следващите периоди", сочи още проверката.

Оказва най-голям относителен дял от разходите на Напоителни системи ЕАД през двете години заемат разходите за заплати и осигуровки на персонала, съответно 62 на сто през 2018 г. и 59 на сто през 2019 г. За 2018 г. отчетените разходи за заплати са с 3,1 млн. лв. повече от планираните в бизнес програмата на дружеството, а за 2019 г. са с близо 1,8 млн. лв. повече спрямо планираните.

"Намаляването на разходите, в т.ч. и за заплати, биха подобрили приходната част на дружеството, и оттам - финансовото му състояние", отбелязват одиторите.

При възлагането на обществени поръчки не били изпълнявани и прилагани контролни дейности, в резултат на това пет обществени поръчки са прекратени поради допуснати грешки при изготвянето на обявата, указанията към нея, техническата спецификация или методиката за оценка на офертите. При две обществени поръчки било допуснато те да бъдат възложени по по-облекчен от предвидения в закона ред. 

"Всички договори за обществени поръчки са сключени без да бъде взето решение от Съвета на директорите в нарушение на вътрешните правила", показала още проверката. 

От Сметната палата констатирали още, че не е създаден и утвърден регистър на недвижимите имоти, стопанисвани и управлявани от дружеството. При изпълнението на договорите за наем пък било допуснато забавено плащане на годишната наемна цена при 44 на сто от сключените през одитирания период договори за наем (27 договори); не била и начислявана неустойка за забавено плащане, с изключение на три договора, като по този начин не са защитени финансовите интереси на дружеството.

"Към края на 2019 г. за 29 на сто от недвижимите имоти (897 земи и сгради) и за 60 на сто от язовирите (88 бр.), дружеството не притежава документи за собственост, въпреки предприетите мерки от ръководството му", става още ясно от одита.

Припомняме, че Сметната палата констатира проблеми в тази област още през 2010 г., когато отказа да завери финансовия отчет на тогавашното Министерство на земеделието и храните заради незаведени в баланса му хидросъоръжения, сред които и 11 язовира.

"Напоителни системи" ЕАД е търговско дружество със 100 процента държавно участие в капитала, като правата на собственост на държавата се упражняват от министъра на земеделието, храните и горите. Дружеството извършва следните дейности с обществена значимост:

а) поддържане и експлоатация на държавния хидромелиоративен фонд за улавяне, съхранение, разпределение и реализация на вода за напояване на земеделските култури, доставка на вода за промишлени и други нужди;

б) дейност по експлоатация и поддържане на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите, която се финансира от държавния бюджет, на основание подписани договори между дружеството и Министерството на земеделието храните и горите. Хидромелиоративните съоръжения са изградени с държавни средства и включват предпазни диги, Дунавски диги, корекции на реки, отводнителни полета и системи на територията на цялата страна;

в) стопанисване, поддръжка, експлоатация, опазване и мониторинг на 21 бр. комплексни и значими язовири, които са публична държавна собственост.