"Автомагистрали" ЕАД е сключвало договори с трети лица за изпълнение на договорите, които са му възлагани по облекчен ред. Това оповести Сметната палата след извършен одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на "Автомагистрали" ЕАД, в периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г.

Одитът бе възложен на Сметната палата с решение на 44-то Народно събрание от 16 декември 2020 г.

"Установените факти и обстоятелства, както и констатираните пропуски и слабости във вътрешните правила на дружеството не дават увереност, че "Автомагистрали" ЕАД разходва ефективно, конкурентно и прозрачно публичните средства за изпълнението на възложените му значителни по обем и сложност дейности, за които не разполага с достатъчен собствен капацитет", смятат от Сметната палата.

През одитирания период "Автомагистрали" ЕАД изпълнява 14 договора за обществени поръчки на обща стойност 3 768 836 хил. лв. без ДДС, 12 от които са сключени с Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), и 2 - с Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК). Шест от изпълняваните от "Автомагистрали" ЕАД договори, са възложени без провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки, чрез "in house" възлагане на основание чл.14, ал.1, т.6 от ЗОП. От тях четири договора по този ред на възлагане са сключени между "Автомагистрали" ЕАД и АПИ за изпълнение на значителни по обем и сложност работи, свързани със строително-монтажни дейности по укрепване на обекти, изграждане, доизграждане и модернизация на участъци от републиканската пътна мрежа. Общата им стойност е 3 652 036 хил. лева без ДДС, което е 96,9 % от общата стойност на всички изпълнявани от "Автомагистрали" ЕАД договори през одитирания период.

"Автомагистрали" ЕАД е избран за изпълнител на тези договори по реда на едно от изключенията, приложими за публични възложители (чл.14, ал.1, т.6 от ЗОП), при което не се изисква провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, припомнят от Сметната палата. Този ред на възлагане е приложим в случай, че изпълнителят е юридическо лице, което кумулативно отговаря на редица условия.

Важно е да обясним, че чрез прилагане на посоченото изключение от ЗОП целият публичен ресурс, с който се финансира изпълнението на договорите, се насочва към едно дружество - "Автомагистрали" ЕАД, което следва доказано да разполага с необходимите ресурси и капацитет за изпълнение на възложените дейности. "Автомагистрали" ЕАД е избрано за изпълнител по този облекчен ред именно защото дружеството отговаря на посочените в закона условия и същото следва да изпълни дейностите по договорите, а не да ги превъзлага на трети лица, разясняват от одитната институция.

И допълват, че от анализа на капацитета на "Автомагистрали" ЕАД е видно, че собствените ресурси на "Автомагистрали" ЕАД не са достатъчни за цялостно изпълнение на възложените му дейности.

За изпълнение на значителните по обем и сложност инфраструктурни обекти, които са възложени на "Автомагистрали" ЕАД в припокриващи се периоди за тяхното изпълнение (основно 2019 и 2020 години), дружеството е сключило редица договори с трети лица. По този начин значителна част от възложените поръчки на "Автомагистрали" ЕАД е превъзложена и изпълнителят по договорите "Автомагистрали" ЕАД е заменен.

"Автомагистрали" ЕАД е избран за изпълнител по облекчен ред като отговарящо на посочените в закона условия и следва да изпълни дейностите по договорите, а не да ги превъзлага на трети лица, допълват от Сметната палата.

От одита станало ясно, например, че по договор РД-33-14/23.10.2019 г. с предмет "Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления" от "Автомагистрали" ЕАД са сключени 129 договора с 30 външни за дружеството лица (трети лица) на обща стойност 411 666 хил. лв. без ДДС, което представлява близо 87 на сто от цената за изпълнение на основния договор. На третите лица са платени авансово значителни финансови средства, чийто общ размер възлиза на 180 790 372 лв. с ДДС. Авансови суми са предоставяни дори и за обекти, за които към края на одитирания период няма получени задания за проектиране от възложителя АПИ. По този начин на третите лица е дадена възможност да разполагат за неопределен период от време с голям публичен финансов ресурс, без да има каквото и да е насрещно изпълнение на строително-монтажни работи, с изключение на един обект, по който има междинно изпълнение.

Външните за дружеството изпълнители, доставчици и контрагенти са избирани по вътрешен ред и правила, при което Сметната палата установила пропуски:

  • липса на изисквания за осигуряване на публичност на действията по подбор на външни изпълнители;
  • липса на конкретни и/или допустими критерии, които да се прилагат при подбора;
  • приоритетен избор на външните лица от списък с контрагенти, с които дружеството вече има сключени договори и/или рамкови споразумения;
  • липса на изисквания и ред за извършване на проверка за свързаност по смисъла на § 1, т. 3 от ДОПК между ръководството и служителите и лицата, на които се възлагат дейности, както и между лицата, участващи в подбора на външни изпълнители и контрагенти.

Поради това не е осигурена достатъчна конкуренция при извършване на подбора и се поражда риск от концентрация на възлагани дейности и публични средства в ограничен кръг трети лица.

Одитният доклад се изпраща на Народното събрание, на Министерството на регионалното развитие, както и на Софийска градска прокуратура по нейно искане, за сведение, както и да послужи по прокурорска преписка, допълват от Сметната палата.