Депутатите приеха окончателно създаването на Държавно предприятие "Държавна петролна компания" към министъра на икономиката, след като гласуваха на второ четене промените в Закона за държавния резерв и военновременните запаси.

"Държавна петролна компания" не може да се приватизира и срещу нея не може да се открива производство по несъстоятелност. Основният предмет на дейност ще бъде създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти; създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти; и управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.

С решение на Министерския съвет предприятието може да учредява търговски дружества, включително с непарична вноска, за осъществяване на търговска дейност, свързана с управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на нефт и нефтопродукти, и бензиностанции, както и търговска дейност с алтернативни горива.

В тримесечен срок от вписването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Държавното предприятие трябва да подаде писмено искане за издаване на лицензи за управление на данъчни складове до директора на Агенцията "Митници". До връчването на лицензите Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" осъществява дейността като лицензиран складодържател по досегашния ред.

Председателят на агенцията, след писмено искане от изпълнителния директор на "Държавна петролна компания", предлага на Министерския съвет да приеме решение за определяне на вида и количеството на целевите запаси, както и за срока на тяхното поддържане, който не може да бъде по-кратък от една година, гласуваха депутатите. Предложението се съгласува с министъра на енергетиката.

Освободените държавни резерви от нефт и нефтопродукти се продават от предприятието по определен ред.

Лицензиран складодържател е длъжен да осигури не по-малко от 15 процента от общия максимален складов капацитет за съхранение на енергийни продукти, вписани в лиценза за ползване от лица, които не са свързани с него, записаха депутатите. Разпоредбата не се прилага, когато лицензираният складодържател няма достатъчен складов капацитет за съхранение на собствените си енергийни продукти. Лицензиран складодържател, който неоснователно откаже да предостави ползването на складов капацитет, ще се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 5000 лв.

Държавната петролна компания публикува предварителна информация по категориите продукти, за условията и количествата запаси, за които може да поеме задължение да съхранява, за задължени лица, икономически оператори и централни структури за управление на запасите на други държави - членки на Европейския съюз.

До 15-о число на текущия месец предприятието подава информация за: действително създадените от него и съхранявани запаси за извънредни ситуации и/или целеви запаси по видове, количества и място на съхранение - на територията на страната в петролните бази, управлявани от него, и/или в складове, регистрирани и на територията на други държави членки на Европейския съюз; съхраняваните от него запаси за извънредни ситуации за сметка на задължени лица; съхраняваните от него запаси за извънредни ситуации за сметка на други държави членки на Европейския съюз.