След като миналата година получи правото да бъде домакин на XXIX-ата Конференция на страните (COP29) към Рамковата конвенция на ООН по промяната на климата, Република Азербайджан си постави амбицията през следващото десетилетие да продължи напред по пътя на превръщането си в зелена територия, съобщават от посолството на Азербайджан в България.

Докато традиционно се радва на важни петролни и газови ресурси, страната цели да получи дългосрочни предимства от създаването на зелена икономика. Азербайджан изрази желанието си да даде приоритет на политиките за зелена енергия в посока създаване на здравословни условия на живот за своите граждани, както и да допринесе за безопасната жизнена среда за хората в региона и света като цяло.

По време на срещата на върха COP26 през 2021 г. в Глазгоу, Азербайджан поднови целите си за намаляване на емисиите парникови газове с 40% и за създаване на зона с "нетни нулеви емисии" в наскоро освободените от арменска окупация територии. Икономическият регион Карабах и Източен Зангезур, както и Нахичеванската автономна република на Азербайджан са обявени за зелени енергийни зони, тъй като тези региони имат значителен потенциал за използване на различни ресурси възобновяема енергия (хидроенергия, слънчева енергия, вятърна енергия, геотермална енергия). По официални данни общият технически потенциал на тези територии за възобновяеми енергийни източници е 15 GW. В освободените територии вече са пуснати в експлоатация 11 вятърни централи (ВЕЦ) с мощност 53,6 MW, в момента се изграждат 7 ВЕЦ с мощност 70,5 MW, а през тази година предстои изграждането на още 9 централи с обща мощност 76,8 MW. "Страна с чиста околна среда и зелен растеж" е един от петте национални приоритета за социално-икономическо развитие на Азербайджан през следващото десетилетие. Техническият потенциал на наземните възобновяеми енергийни източници на страната е 135 GW, а офшорните - 157 GW. Правителството на Азербайджан си е поставило за цел да увеличи дела инсталиран капацитет на възобновяемата енергия от сегашните 17% на 30% в общия енергиен баланс на страната до 2030 г. - чрез създаване на устойчив преход към електроенергия с цел намаляване използването на природен газ за производство на електроенергия в страната; планира се и диверсифицирането на износа на енергия към световните енергийни пазари и подкрепа в областта на енергийната сигурност за партньорите.

През м. декември 2022 г. Азербайджан, Грузия, Унгария и Румъния подписаха споразумение за изграждане на подводен електрически кабел под Черно море, който ще свързва Южен Кавказ с Югоизточна Европа. Този проект, наречен "Зелен енергиен коридор", може да се превърне в нов източник на енергия за ЕС в усилията му да диверсифицира своите енергийни доставки.

През м. октомври 2023 г. беше открита слънчевата електроцентрала Гарададж (Garadagh) с мощност 230 MW, най-голямата слънчева електроцентрала в Каспийския регион и ОНД, построена от компанията Masdar от ОАЕ за сметка на чуждестранни инвестиции на стойност 262 милиона щатски долара. Бяха подписани и други споразумения между правителството на Азербайджан и Masdar за проекти за слънчеви и наземни вятърни централи с общ капацитет от 1 GW, както и за разработване на интегрирани офшорни вятърни и зелени водородни проекти и наземни вятърни и слънчеви проекти с общ комбиниран капацитет от 4 GW. От своя страна ACWA Power се съгласи да разработи проекти за възобновяема енергия от 500 MW в азербайджанската автономна република Нахичеван с Masdar и Държавната петролна компания на Азербайджанската република (SOCAR).

Наблюдава се, че Азербайджан изпълнява проекти за зелена енергия, които показват ролята на страната като надежден енергиен партньор и отговорен член на международната общност в борбата с глобалното затопляне. Азербайджан ще председателства срещата на върха на ООН за климата, която ще се проведе през ноември м. 2023 г. в Баку - една важна платформа за осигуряване на международно сътрудничество в съвместните действия в борбата с изменението на климата.