Върховният касационен съд (ВКС) е приел тълкувателно решение по въпроси, свързани с прекратяването на трудовия договор от работодателя, поради наличието на противоречива съдебна практика, съобщиха от съда.

Съдът е приел, че не е налице основание за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 6 (КТ), ако при сключването му работникът или служителят не отговаря на въведените от работодателя изисквания за образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.

Такова основание обаче е налице, когато при сключването на договора работникът или служителят не отговаря на въведените с нормативен акт изисквания за образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.

Също така, обаче, ВКС е решил, че основание за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 11 (КТ) е промяната на всички изисквания за заемане на длъжността, извън тези за образование и професионална квалификация.

Според решението на съда, в заповедта за прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 (КТ) работодателят е длъжен да посочи липсващите качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата чрез изброяването им или като посочи начина, по който работникът се справя с възложената работа.