Констатират се съществените различия по пол за пенсиите за осигурителен стаж и възраст, получавани от 1 543,5 хиляди пенсионери от общо 2 172,8 хиляди пенсионери средно за 2017 г. Разликата между средния размер на пенсията за мъжете и жените е 121,57 лв., или около 38 на сто.

Това е отразено в анализ на НОИ за пенсиите от държавното обществено осигуряване през призмата на различията между половете. Анализът е публикуван в последния информационен бюлетин на НОИ.

В него се посочва, че през 2017 г. средният осигурителен доход е бил 821,51 лв., като - 861,71 лв. - за мъжете, и 779 лв. - за жените, а разликата е 10,6 на сто в полза на мъжете. За сметка на това, средната пенсия на един пенсионер е 345,46 лв., като за мъжете тя е била 410,58 лв., а за жените - 298,48 лв. При тези стойности брутният коефициент на заместване общо за всички пенсионери е бил 42,1 на сто, за мъжете - 47,6 на сто, а за жените - 38,3 на сто или около 9,3 пункта по-нисък. Има и значителните разлики в размера на получаваните пенсии. В абсолютна стойност разликата е 112,11 лв., а в относителен - около 38 на сто.

От НОИ анализират, че положителен факт е, че за периода 2009-2017 г. половите различия в коефициента на заместване на дохода при пенсиите за осигурителен стаж и възраст намаляват. През 2009 г. разликата е била 14,8 пункта в полза на мъжете (55,1 на сто срещу 40,3 на сто), докато през 2017 г. тя вече е 10,2 пункта. Измежду факторите, които оказват най-голямо влияние върху различията в размера на получаваната пенсия и заместването на дохода, са продължителността на осигурителния стаж и размерът на осигурителния доход. Разликата средно за 2017 г. е приблизително 83 лв., което е около 10,6 на сто.

Според експертите това подсказва, че има ясно забележими разлики в заплащането между жените и мъжете, което се потвърждава и от данни от други изследвания. Например, показателят за неравенството в заплащането по пол (т.нар. gender pay gap), характеризиращ разликите в брутните часови възнаграждения на жените и мъжете, за 2016 г. у нас е заемал стойност от 14,4 на сто, при средно за ЕС от около 16,2 на сто (Eurostat, 2018).

В анализа се посочва, че наетите жени доминират в сектори, в които средният размер на работната заплата е под средното за страната. Доказателство за това са данните от Наблюдението на разходите за труд, провеждано веднъж на четири години от Националния статистически институт. Последното такова изследване датира от 2014 г. и то показва, че над 40 на сто от наетите жени са работили в преработващата промишленост и търговията, където брутната годишна работна заплата е била под 90 на сто от средната за страната, други 23 на сто са били концентрирани в образованието, хуманното здравеопазване и социалната работа - сектори, при които заплатата доближава средната за страната, допълват от НОИ.

През 2017 г. средният осигурителен стаж на мъжете пенсионери с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст от най-масовата трета категория труд е бил 38,7 години, а на жените - 33,1 години. Това е разлика от повече от 5,6 години, допълват от НОИ.

Коефициентът на заетост за жените (20-64 г.) от една страна е сравнително нисък, а от друга - е значително по-нисък от този на мъжете. По данни от Наблюдението на работната сила на Националния статистически институт през 2017 г. коефициентът на жените е бил 67,3 на сто, а този за мъжете - 75,3 на сто, при средно за страната от 71,3 на сто (НСИ, 2018). Разликата между двата пола е в порядъка на 8 процентни пункта, като тя се запазва устойчива, въпреки факта, че коефициентът на заетост за жените е нараснал с 13,3 пункта за периода 2003-2017 г. (при нарастване от 13,1 пункта за мъжете).

От друга страна, заложеното в нормативната уредба плавно повишаване на изискуемия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за жените и мъжете съдейства за изравняване на тези разлики, поне що се отнася до новоотпуснатите пенсии, констатират експертите. Данните на НОИ сочат, че средният осигурителен стаж от трета категория труд при пенсиониране с пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017 г. е бил 35,1 г. за жените и 35,7 г. за мъжете. Занапред съществуващите разлики в осигурителния стаж на "новите" пенсионери ще продължат да намаляват.

В анализа се посочва, че според последния доклад на Европейската комисия за равенството между жените и мъжете, средно за ЕС доходът от пенсии на жените на 65 г. и повече навършени години е с около 38 на сто по-нисък в сравнение с този на мъжете в същата възрастова група. Също така, по данни на Европейската комисия, средно за ЕС делът на жените над 65-годишна възраст, получаващи пенсия от публична пенсионна схема, е с около 5 процентни пункта по-малък от дела на мъжете в същата възрастова група. Тези обстоятелства подтикнаха Европейския парламент да обсъди и необходимостта от приемане на специална стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените, допълват от НОИ.