Българската банка за развитие (ББР) подписа споразумения с първите четири кредитни институции, които започват работа по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в подкрепа на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. Това са "Инвестбанк", "Интернешънъл Асет Банк", "Общинска банка" и "Първа инвестиционна банка", съобщиха от ББР.

Програмата цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение. Те имат възможността да получат безлихвени заеми в размер до 4500 лева.

Първата банка, която започва приема на документи в понеделник, 27 април, е "Общинска банка". След сряда, 29 април, ще могат да кандидатстват по програмата и клиентите на "Инвестбанк". "Интернешънъл Асет Банк" ще разглежда документи от 4 май, а "Първа инвестиционна банка" - от 5 май.

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити е приета с Решение на МС 257 от 14 април 2020 г. като част от кризисните мерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение, се напомня в прессъобщението.

Партньори в нея ще бъдат 12 търговски банки, които ще отпускат безлихвени кредити до 4 500 лева наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Заемите ще са необезпечени и по тях няма да се дължат такси, комисионни и неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

ББР обяви и механизма, условията и реда за кредитиране на физическите лица.

Относно лицата на трудов договор:

- Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;

- Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;

- Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;

- Да имат отработени поне пет работни дни в март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Относно самоосигуряващите се лица:

-Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;

- Да не получават възнаграждение по други правоотношения.

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Максимално заеманата сума е 4500 лева, теглена наведнъж или на три транша от по 1500 лева. При първоначално разрешен по-малък размер на кредита той може да се анексира впоследствие с цел достигане на сумата от 4500 лева.

Кредитите са безлихвени (редовният лихвен процент по тях е 0 на сто), като кредитополучателите не дължат такси, комисионни и неустойки. Кандидатите не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на заема.

Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период на вноски, чийто размер и брой се определят между търговската банка и кредитополучателя.

Търговските банки имат право да променят уговорения с клиентите си погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по програмата. Всеки гражданин има право на предсрочно погасяване на дълга си, без да дължи такса/комисионни за това.

За кредит по програмата може да се кандидатства до края на 2020 г.

Необходимо е лицата да представят пред банката-партньор на ББР по програмата:

-Искане за финансиране по одобрен образец (ще бъде предоставено от търговската банка);

- Валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт;

- Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се;

- Данни за работодателя и за сключения трудов договор (изисква се и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад);

Декларация, съдържаща следните изявления:

- Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и/или документи, установяващи над 20 на сто спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г.;

- Декларация, че лицето е в неплатен отпуск вследствие на пандемията, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 08 март 2020 г.;

- Декларация на кандидата за временно спряна (изцяло или частично) дейност на неговия работодател, което е последица от пандемията;

- Декларация, че лицето не получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;

- Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа/да възобнови прекъснатата дейност - за самоосигуряващите се лица;

- Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се) има платени осигурителни вноски;

- Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита кандидатът не се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията.