Фонд на фондовете отвори заявленията за участие в процедурата за избор на финансови посредници по един от гаранционните си продукти, съобщиха от Фонда. Финансовият инструмент е насочен към подкрепа на стартиращи и социални предприятия.

В сградата на Фонда на фондовете се е състояло днес публично заседание, на което членовете на комисията за избор на финансови посредници са отворили заявленията за участие. Предметът на обществената поръчка е "Изпълнение на финансов инструмент - Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране". Той е финансиран със средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". В определения от възложителя срок са получени заявления за участие по всички 8 обособени позиции.

Заявления за участие са били подадени от "Кредит плюс" ООД - по обособени позиции 1, 2 и 3 и "УниКредит Булбанк" АД - по обособени позиции 4, 5, 6, 7 и 8.

Предстои разглеждане на заявленията, след което ще бъдат изпратени покани за подаване на първоначални оферти на отговарящите на условията кандидати.

Портфейлната гаранция ще покрива до 80 на сто от кредитния риск на финансовия посредник по всеки микрокредит, включен в гарантирания портфейл, до достигане на тавана на загуби на ниво портфейл. Микрокредитите, които ще се предоставят, ще са насочени към стартиращи предприятия (в т.ч. такива на хора от уязвими групи: безработни повече от 6 месеца, младежи на възраст до 29 г., вкл. и хора с увреждания) и социални предприятия.

Със средствата ще се финансират дейности, свързани с придобиване на материални и нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие или разширяване на дейността на предприятието или самонаети; развитие и повишаване на уменията на работници и служители, или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.

Бюджетът на финансовия инструмент възлиза на 20 млн. лв., като очакваната обща сума на микрокредитите за крайни получатели е 100 млн. лв., а максималният размер на кредит, предоставен на допустим краен получател, е 97 791 лв. или 50 000 евро.